Odprawa celna – jakie dokumenty należy dostarczyć?

Sprowadzając towar z kraju nie będącego w Unii Europejskiej jednym z najważniejszych obowiązków jest odprawa towaru, czyli przejście przez procedurę celną. Przedstawienie prawidłowego kompletu dokumentów umożliwi nam szybką i bezproblemową odprawę. W tym artykule przedstawiamy Wam niezbędne dokumenty, jakich może wymagać od nas urzędnik celny – jak wyglądają i w jakiej sytuacji będą potrzebne.

Faktura handlowa, lista załadowcza, list przewozowy

Fakturę handlową, listę załadowczą i list przewozowy szerzej opisaliśmy w poniższym artykule: https://www.tirsped.com.pl/blog/import-towarow-z-azji-dokumenty-w-spedycji-morskiej/

Faktura musi być przetłumaczona na język polski w zakresie rodzaju towaru. Na ich podstawie urzędnicy określają skąd towary przybyły, ile ich jest, jaką mają wartość oraz przyporządkowują taryfę celną. Te informacje służą do wyliczenia cła i stawki VAT, jaką zostanie objęty importowany towar.

Zamiast konosamentu, jako dokument przewozowy mogą zostać użyte:

 • Telex Release,
 • Switch B/L,
 • Sea Waybill (SWB) – niezbywalny dokument, który jest poświadczeniem o zawarciu kontraktu morskiego i przejęciu lub przeładunku towarów przez przewoźnika,
 • Air Waybill (AWB) – potwierdza zawarcie umowy przewozowej w transporcie lotniczym i zobowiązuje przewoźnika do dostarczenia ładunku w określone miejsce,
 • CIM/SMGS – list przewozowy w transporcie kolejowym.

Potwierdzenie płatności

Ten rodzaj dokumentów może budzić najwięcej wątpliwości przedsiębiorców. Urzędy celne wymagają pełnej transparentności kontraktów przewozowych i chcą mieć pewność, że za towar na pewno zapłacono tyle, ile podaje faktura. Wyższa płatność przy niższej kwocie wystawionej na fakturze może oznaczać, że przedsiębiorca próbuje uniknąć opłaty należnej kwoty VAT i cła, poprzez zaniżanie wartości lub ilości towarów. Potwierdzenie płatności nie jest jednak zawsze obligatoryjnym dokumentem – wymagane jest w przypadku weryfikacji wartości towaru.

Świadectwo pochodzenia (Certificate of Origin, COO)

Przykład chińskiego świadectwa pochodzenia, źródło

COO jest potwierdzeniem, że importowany towar rzeczywiście pochodzi z kraju, z którego został dostarczony. Pochodzenie może być również wskazane na fakturze.

Certyfikat CE i test reports

Przykład certyfikatu CE, źródło

Część produktów wprowadzanych do obrotu w Europejskiej Strefie Ekonomicznej musi posiadać certyfikat poświadczający spełnienie norm Dyrektywy Nowego Podejścia (zgodność, bezpieczeństwo i jakość). Są to przede wszystkim:

 • wyroby medyczne,
 • koleje linowe wraz z akcesoriami,
 • kotły wodne,
 • sprzęt elektryczny,
 • środki ochrony osobistej/ indywidualnej (maseczki, rękawiczki, okulary słoneczne, kaski itp.),
 • materiały wybuchowe dopuszczone do użytku cywilnego (np. petardy, fajerwerki),
 • domowe chłodziarki i zamrażarki,
 • dźwigi i windy,
 • maszyny,
 • urządzenia medyczne,
 • zabawki dla dzieci do lat 14,
 • urządzenia radiowe i telekomunikacyjne,
 • urządzenia ciśnieniowe i gazowe.

Certyfikat CE powinien zawierać:

 • Nazwę wnioskodawcy (Applicant) oraz jego adres,
 • Nazwę producenta (Manufacturer) oraz jego adres – dane mogą być jednakowe z nazwą wnioskodawcy, jeśli wniosek składa sam producent,
 • Nazwę i model produktu (Name, model) – certyfikat może zostać wystawiony również dla modeli z nim powiązanych,
 • Normy, jakie zostały wzięte pod uwagę w trakcie badania (Test standards) – powinny odpowiadać normom jakie są wymagane od produktu, który chcemy importować,
 • Numer certyfikatu (Certificate No., Verification No.),
 • Odniesienie do numeru dokumentacji samego badania (Test Report No.).

Do certyfikatu powinna zostać dołączona dokumentacja z badania produktu, aby móc szczegółowo przejrzeć czy wszystkie procedury zostały poprawnie wykonane. Do towarów wymagających CE potrzebna będzie Deklaracja zgodności CE , wystawiona przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Warto się upewnić, czy importowany produkt został oznaczony właściwym symbolem CE (Conformité Européenne) czy może China Export. Poniżej przedstawiamy różnicę.

Źródło: https://www.francenetinfos.com/

Więcej o znaku CE i dyrektywach nowego podejścia przeczytasz w poniższym artykule:
https://www.tirsped.com.pl/blog/oznakowanie-ce-dyrektywy-nowego-podejscia/

Świadectwo CITES (CITES Permit, CITES Certificate)

Wniosek o wydanie zezwolenia

Dokument wymagany podczas importu fauny (żywej bądź martwej), roślin i ich części, a także towarów zawierających pochodne części roślin lub zwierząt. Zdobycie zezwolenia na przywóz leży po stronie importera, a na wywóz – po stronie eksportera. Prawie na całym świecie świadectwo jest wystawiane na podstawie bardzo podobnego szablonu.

Świadectwo CITES powinno zawierać:

 • Rodzaj świadectwa (Export/Re-export Sheet),
 • Numer świadectwa (Certificate No.),
 • Nazwę i adres eksportera,
 • Nazwę i adres importera,
 • Organ wydający (Management Authority),
 • Opis okazów lub ich pochodnych (Description of Part or Derivative),
 • Ilość (Quantity),
 • Całkowitą ilość (Total Exported/Quota),
 • Kraj pochodzenia (Country of Origin),
 • Numer pozwolenia i data wydania ostatniego eksportera (Re-export Certificate No., Date of Issue),
 • Kraj powrotnego wywozu (Country of Last Re-export),
 • Nazwę naukową gatunku (Scientific Name),
 • Nazwę zwyczajową gatunku (Common Name).

Pozostałe dokumenty

Istnieje jeszcze kilka dokumentów, których komplet może okazać się przydatny przy odprawie celnej:

 • certyfikat fumigacji (wymagany na przykład przy imporcie drewnianych palet),
 • deklaracja wartości celnej (zwłaszcza, gdy wartość celna przekracza 20 tys. euro),
 • inne certyfikaty, dokumenty oraz licencje wymagane w zależności od importowanych towarów (np. wyroby niebezpieczne).

Jakie dokumenty powinniśmy dostać w zamian?

Kiedy odprawa przebiegnie pomyślnie, powinniśmy otrzymać trzy dokumenty, które pozwolą ostatecznie na dopuszczenie towaru do obrotu. Są to:

 • Jednolity Dokument Administracyjny (SAD, Single Administrative Document) – na jego podstawie służby celne przyjmują deklaracje celne; wniosek o rozpoczęcie postępowania celnego,
 • Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC, kod ZC299) – elektroniczny dokument, będący komunikatem z systemu AIS/ICS i potwierdza dokonanie importu. Adnotacje w PZC: data i czas przyjęcia zgłoszenia, termin powiadomienia o długu celnym, data i czas zwolnienia towaru do procedury.
 • Powiadomienie o Długu Celnym (POD, kod ZC291) – decyzja o wysokości należności do pokrycia.

Odprawa celna to ostatnia procedura jaka dzieli nas od wprowadzenia towarów na rynek. Brak wcześniej przygotowanych certyfikatów i pozwoleń uniemożliwi płynny handel, co wstrzyma inwestycję.

W razie wątpliwości sugerujemy kontakt z agencją celną Tirsped, aby upewnić się, że spełniamy wszystkie wymagane formalności.

W przypadku przestoju towarów ze względu na braki w dokumentacji, zapraszamy do poznania usługi magazynu czasowego składowania.

Masz pytania?
Napisz do nas na adres oferta@tirsped.com.pl lub zadzwoń pod numer: 22 519 70 05
1920 1080 Blog Tirsped