Nowe prawo celne – zmiany dla importerów przyjęte przez Ministerstwo Finansów

8 kwietnia 2021r. Prezydent RP podpisał ustawę przyjętą przez Rząd, reformującą prawo celne. Wśród najważniejszych zmian znajdziemy te, dotyczące importerów oraz cudzoziemców. Reforma ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przywozem towarów, oraz zmniejszenie kosztów administracyjnych.

„Założeniem jest usprawnienie wydawania decyzji dotyczących należności celnych, podatkowych i opłat związanych z importem towarów. Naszym celem jest również odformalizowanie procedur w sprawach celnych” – wyjaśnia szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zmiany dla importerów

W przypadku importu towarów prowadzone będzie wyłącznie jedno postępowanie dla wszystkich należności – zarówno celnych jak i podatkowych, a w konsekwencji zostanie wydana tylko jedna decyzja. Obecnie Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego dla każdej sprawy prowadzi przynajmniej dwa postępowania, określając oddzielnie należności celne i oddzielnie podatkowe.

Projekt ujednolica również tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowych przy imporcie, w zakresie przestrzegania regulacji celnych i podatkowych.

Odformalizowanie gwarantów oraz agentów celnych

Zgodnie z ustawą, nastąpi odformalizowanie procedury wpisu osób na listę agentów celnych, uproszczenie jej i czasu oczekiwania na uzyskanie wpisu, który związany będzie z decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Odformalizowana zostanie także procedura uzyskania wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot, wynikających z długów celnych. Decyzja o wpisie należeć będzie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który będzie prowadził wykaz gwarantów.

Opłata paliwowa i opłata emisyjna

Wśród zmian znajdują się przepisy regulujące opłatę paliwową i zwroty za nią  – dostosowując je do przepisów ustawy o podatku akcyzowym.

Zmiany dla cudzoziemców

Zgodnie z projektem, cudzoziemcy nieposiadający zameldowania na terytorium Polski, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami VAT, będą mogli ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

Źródło: gov.pl

1280 851 Blog Tirsped