Nowe prawo celne – zmiany dla importerów przyjęte przez Ministerstwo Finansów

Rząd przyjął projekt Ministerstwa Finansów reformujący prawo celne. Wśród najważniejszych zmian znajdziemy te, dotyczące importerów oraz cudzoziemców. Reforma ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przywozem towarów, oraz zmniejszenie kosztów administracyjnych.

„Założeniem jest usprawnienie wydawania decyzji dotyczących należności celnych, podatkowych i opłat związanych z importem towarów. Naszym celem jest również odformalizowanie procedur w sprawach celnych” – wyjaśnia szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zmiany dla importerów

W przypadku importu towarów prowadzone będzie wyłącznie jedno postępowanie dla wszystkich należności – zarówno celnych jak i podatkowych, a w konsekwencji zostanie wydana tylko jedna decyzja. Obecnie Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego dla każdej sprawy prowadzi przynajmniej dwa postępowania, określając oddzielnie należności celne i oddzielnie podatkowe.

Projekt ujednolica również tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowych przy imporcie, w zakresie przestrzegania regulacji celnych i podatkowych.

Odformalizowanie gwarantów oraz agentów celnych

Zgodnie z ustawą, nastąpi odformalizowanie procedury wpisu osób na listę agentów celnych, uproszczenie jej i czasu oczekiwania na uzyskanie wpisu, który związany będzie z decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Odformalizowana zostanie także procedura uzyskania wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot, wynikających z długów celnych. Decyzja o wpisie należeć będzie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który będzie prowadził wykaz gwarantów.

Opłata paliwowa i opłata emisyjna

Wśród zmian znajdują się przepisy regulujące opłatę paliwową i zwroty za nią  – dostosowując je do przepisów ustawy o podatku akcyzowym.

Zmiany dla cudzoziemców

Zgodnie z projektem, cudzoziemcy nieposiadający zameldowania na terytorium Polski, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami VAT, będą mogli ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

Źródło: gov.pl