Odprawa celna importowa, eksportowa

Czym jest wiążąca informacja taryfowa WIT?

WIT, czyli wiążąca informacja taryfowa (ang. BIT – binding tariff information), to bardzo ważne narzędzie dla przedsiębiorstw zaangażowanych w handel międzynarodowy. Jest to decyzja wydawana przez organy celne (Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie), która daje pewność, co do klasyfikacji taryfowej i wysokości cła dla danego produktu.

Dlaczego przypisanie właściwej taryfy jest tak ważne?

Poprawna klasyfikacja towarów to niezwykle ważne zadanie. Błędna taryfa celna, może skutkować nieprawidłowym naliczeniem cła, podatków, przestojem bądź zatrzymaniem towaru, dodatkowymi kosztami oraz odsetkami – gdyż kod taryfy celnej zastosowany do odprawy importowej bądź eksportowej podlega weryfikacji władz celno-skarbowych również wstecznie.

Zasadniczo WIT to orzeczenie organów celnych, które określa prawidłową klasyfikację produktu do celów właściwego naliczenia należności celnych. Pozwala to przedsiębiorstwom na planowanie z wyprzedzeniem i efektywne zarządzanie kosztami, znosi ryzyko błędów oraz usprawnia odprawę celną.

Jak uzyskać wiążącą informację taryfową – WIT?

Aby uzyskać WIT, należy złożyć wniosek za pośrednictwem PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). Do tego niezbędne jest posiadanie aktywnego konta oraz numeru EORI, czyli numeru służącego do identyfikacji w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej. Przyznaje się go jednorazowo i jest niepowtarzalny dla całej EU.

Wniosek musi zawierać szczegółowe informacje o produkcie, takie jak np. skład, przeznaczenie, specyfikacje techniczne itp. Organy celne rozpatrują wniosek i wydają decyzję, w której określają prawidłową klasyfikację taryfową dla danego produktu.

Decyzje WIT ważne są przez 3 lata od daty ich wydania i są wiążące dla organów celnych i posiadacza jedynie w odniesieniu do towarów, dla których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym informacja została wydana.

WIT to jedyna oficjalna i wiążąca informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych na terenie UE.

Źródła: kas.gov.pl, puesc.gov.pl

1255 836 Blog Tirsped