Rejestr zgłoszeń SENT na Platformie PUESC – co warto wiedzieć?

SENT czyli elektroniczny rejestr zgłoszeń przewozu towarów, powstały w celu uszczelniania systemu podatkowego VAT i monitorowania transportu drogowego.Na udostępnionej przez Krajową Administrację Skarbową platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) mamy możliwość rejestracji i monitorowania przewozu towarów wrażliwych i niebezpiecznych. Obowiązkiem objęte są towary wskazane w art. 3 punkt 2. Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Zgodnie z Ustawą, systemowi monitorowania drogowego podlega przewóz:

 1. towarów objętych:
  • podkategoriami PKWiU: od 19.20.21 do 19.20.28, 19.20.29, 20.14.74 nieoznaczonych znakami akcyzy, 20.14.75, od 20.59.41 do 20.59.42, 20.59.43 zawierających alkohol etylowy, 20.59.57, 20.59.58 oraz 38.12.25, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów,
  • pozycjami CN: 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy, 2707, 2710, 2905, 2917, 3403, 3811, 3814 zawierających alkohol etylowy, 3820 zawierających alkohol etylowy, 3824 oraz 3826, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;
 2. alkoholu całkowicie skażonego wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej środkami
  dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.3) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.), w tym zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w przypadku przesyłek o objętości powyżej 500 litrów;
 3. suszu tytoniowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczonego znakami akcyzy, bez względu na jego ilość w przesyłce;
 4. towarów innych niż wymienione w pkt 1–3, w stosunku do których zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo
  wystąpienia naruszeń przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, mogących powodować, ze względu na skalę lub częstotliwość obrotu tymi towarami, znaczne uszczuplenia tych podatków – określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.

Wykaz wszystkich kodów CN objętych monitorowaniem przewozu drogowego: https://puesc.gov.pl/

Wyłączenia danych kategorii towarów z obowiązku przesyłania i aktualizowania zgłoszeń SENT wykazane są w Art 3, punk 4 Ustawy.

Do przesyłania i aktualizowania zgłoszeń w SENT o transporcie towarów wrażliwych zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, spełniający definicję nadawcy towaru, odbiorcy towaru lub przewoźnika. Zgodnie z ustawą przez wskazane definicje rozumie się:

 • nadawca towaru – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą wysyłki towaru będącego przedmiotem przewozu;
 • odbiorca towaru – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, do której ma być dostarczony towar będący przedmiotem przewozu;
 • podmiot odbierający – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.2);
 • podmiot wysyłający – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą:
  • dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
   • ostatniej przed rozpoczęciem przewozu towarów – w przypadku gdy jest dostawcą towaru, a po wydaniu towaru jest on przewożony na rzecz podmiotu odbierającego,
   • uprawnioną do rozporządzania towarami jak właściciel w momencie rozpoczęcia przewozu – w przypadku gdy
  • dostarcza towary na rzecz podmiotu odbierającego w celu dokonania dostawy towarów po zakończeniu przewozu towarów,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a,
  • eksportu towarów w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a;
  • przewoźnik – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, wykonującą przewóz towarów;

Etapy przewozu i realizacji zgłoszeń SENT

1. Podmiot wysyłający

Przewożąc towar wrażliwy przez teren Rzeczpospolitej Polskiej podmiot wysyłający przed rozpoczęciem przewozu musi:

 • przesłać do systemu SENT zgłoszenie przewozu,
 • uzyskać numer referencyjny SENT (ważny przez 10 dni),
 • uzyskać oraz 3 klucze uwierzytelniające dla każdego z uczestników procesu – wysyłającego, przewoźnika i odbierającego,
 • przekazać numer referencyjny przewoźnikowi oraz (w przypadku sprzedaży krajowej) odbiorcy towaru.

2. Przewoźnik

Następnie przewoźnik zobowiązany jest do:

 • uzupełnienia zgłoszenia poprzez podanie swoich danych, w tym: numer rejestracyjny pojazdu, datę rozpoczęcia przewozu i planowaną datę jego dostarczenia towaru.

3. Odbiorca towaru

Odbiorca uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dostarczeniu towaru.

Brak dokonania zgłoszenia wiąże się z sankcjami finansowymi oraz może skutkować zatrzymaniem środka transportu i/lub towaru.

Źródła: isap.sejm.gov.pl, puesc.gov.pl

1280 962 Blog Tirsped