Intrastat – gdzie i kiedy złożyć deklarację?

Intrastat to europejski system statystyczny, wprowadzony w konsekwencji zniesienia granic pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Dotychczas informacje o przepływie towarów dostarczał dokument SAD (Single Administrative Document), jednak przestał być stosowany z uwagi na zniesienie odpraw celnych. Intrastat powstał w odpowiedzi na Jednolity Rynek Europejski, aby zapewnić informacje statystyczne o przepływie i wymianie towarów wewnątrz krajów wspólnotowych.

Intrastat – kogo obowiązuje i kiedy złożyć?

Wprowadzenie systemu Intrastat wiąże się z nałożeniem na podmioty zajmujące się importem oraz eksportem z państwami członkowskimi Unii Europejskiej obowiązku przekazywania informacji statystycznych o dokonanej wymianie towarów. W przypadku polskich firm:

  • informacje o wywozie towarów z terytorium Polski,
  • Informacje o przywozie towarów na teren Polski.

Informacje te zbierane są przez wypełnienie deklaracji:

  • Intrastat Wywóz,
  • Intrastat Przywóz.

Dopełnienie obowiązku zgłoszenia Intrastat nałożone jest na podmioty, które w zakresie importu i/lub eksportu przekraczają ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. progów statystycznych.

W jakim terminie?

Deklaracje należy złożyć zbiorczo o wszystkich dokonanych przywozach i wywozach za dany okres sprawozdawczy, którym jest miesiąc kalendarzowy. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy.

Co grozi firmie za brak złożonej deklaracji?

Podmiot, na którym ciąży obowiązek sprawozdawczy, a który tego obowiązku nie wypełni, narażony jest na sankcje karne określone w Ustawie o Prawie Celnym z 19 marca 2004 r. – jest to kara w wysokości 3 000 PLN za 1 okres sprawozdawczy w odniesieniu do każdego rodzaju obrotu. Nałożenie kary następuje jednak po uprzednim upomnieniu podmiotu przez organ celny w sprawie niedopełnionego obowiązku.

Intrastat – progi statystyczne

W Intrastat wyróżniamy progi statystyczne których przekroczenie w danym roku kalendarzowym skutkuje powstaniem obowiązku złożenia deklaracji. Na 2020 r. ustalono następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących wymianę towarów z krajami Unii Europejskiej:

  • próg podstawowy:

dla przywozu 4.000.000 zł
dla wywozu 2.000.000 zł

  • próg szczegółowy:

dla przywozu 65.000.000 zł
dla wywozu 108.000.000 zł

Jak złożyć deklarację Intrastat?

Deklarację Intrastat należy złożyć osobiście lub z pomocą przedstawiciela np. agencji celnej. Przedsiębiorcy mogą złożyć deklarację w formie elektronicznej korzystając z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Zgłoszenia można dokonywać poprzez:

  • wczytanie pliku utworzonego poza PUESC, podpisanie oraz przesłanie do Systemu AIS/INTRASTAT
  • wypełnienie formularza udostępnionego na PUESC: Zgłoszenie INTRASTAT
  • wysłanie pliku utworzonego poza PUESC jako załącznika do wiadomości pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl.
  • przesłanie za pomocą interfejsu niewizualnego zgodnie z dokumentacją opublikowaną na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/ecip/seap

Agencja Celna Tirsped

Masz pytania?
Napisz do nas na adres oferta@tirsped.com.pl lub zadzwoń pod numer: 22 519 70 05
Zobacz również usługi Agencji Celnej Tirsped: Przejdź