Skład celny – dla kogo przeznaczony i kiedy warto skorzystać z oferty?

Skład celny to rodzaj wydzielonego magazynu, zatwierdzonego przez organy celno-skarbowe i będący pod ich dozorem. Przeznaczony jest do składowania i przechowywania towarów nieunijnych (spoza obszaru celnego Unii Europejskiej). Skład ten pozwala na przechowywanie towaru bez uiszczania cła i innych podatków. Towary nieunijne w składzie celnym nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który dokonuje importu, warto poznać kluczowe możliwości optymalizacji wydatków, i poprawienia efektywności ekonomicznej, jakie zapewnia Ci skład celny.

Funkcje składu celnego

 • Umożliwia odroczenie płatności cła i innych podatków w zakresie importu towarów spoza obszaru Unii Europejskiej, przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu na celnym obszarze wspólnotowym.
 • Umożliwia podzielenie płatności związanych z cłem i innymi podatkami w przypadku opuszczania towaru ze składu celnego  partiami.
 • Pozwala na nieuiszczanie ceł i innych należności podatkowych w stosunku do towarów powrotnego wywozu (reeksport). Towary nieunijne objęte procedurą składowania celnego nie muszą być również dopuszczane do  obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej, jeżeli przeznaczone są do powrotnego wywiezienia.
 • W uzasadnionych przypadkach daje również możliwość składowania towarów unijnych.
 • Pozwala na przeprowadzenia procedury naprawczej np. Gdy towar zostanie  zatrzymany przez Urząd Celny ze względu na braki (oznaczenia importera, CE, instrukcje, wymagane dokumentacje i certyfikaty).

Rodzaje składów celnych

 • Publiczne – prowadzone na rzecz różnych podmiotów gospodarczych, gdzie przechowywanie towarów odbywa się w charakterze usługi, realizowanej na podstawie umowy o czasowe składowanie.
 • Prywatne – prowadzone przez jeden podmiot gospodarczy na wyłącznie własne cele importowe i/lub reeksportowe.

Składy celne publiczne dzielą się na 3 kategorie:

 • Skład celny typu I – w takim składzie celnym odpowiedzialność, o której mówi art. 242 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego, spoczywa na posiadaczu pozwolenia i podmiocie uprawnionym do procedury.
 • Skład celny typu II – w takim składzie celnym odpowiedzialność, o której mówi art. 242 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego spoczywa na podmiocie uprawnionym do procedury.
 • Skład celny typu III – oznacza składy celne prowadzone przez organy celne.

Pozwolenie na prowadzenie składu celnego

Skład celny nadzorowany jest przez odpowiednie organy celne, a więc przed jego otwarciem należy uzyskać pozwolenia. Do wniosku o otwarcie składu celnego należy dołączyć tytuł prawny magazynu, plan składu, oraz opis zabezpieczeń zapewniających, że składowane w nim towary będą bezpieczne pod dozorem celnym. Organ Celny może wymagać również dodatkowych dokumentów oraz wyjaśnień, mających na celu zapewnienie o spełnianiu wymagań. Przedsiębiorcy prowadzący skład celny i posiadający status AEO podlegają stałemu monitorowaniu.

Sprzedaż oraz zmiany na towarze

Sprzedaż detaliczna towarów znajdujących się w składzie celnym jest niedozwolona. Są jednak pewne wyjątki, kiedy można uzyskać pozwolenie na prowadzenie takiej sprzedaży, a mianowicie:

 • gdy sprzedaż prowadzona jest zdalnie, za pośrednictwem Internetu,
 • w przypadku zwolnienia podróżnych podróżujących do lub z państw lub terytoriów znajdujących się poza obszarem celnym Unii z należności celnych przywozowych,
 • w przypadku zwolnienia członków organizacji międzynarodowych z należności celnych przywozowych
 • w przypadku zwolnienia sił NATO z należności celnych przywozowych,
 • w przypadku zwolnienia z należności celnych przywozowych na mocy porozumień dyplomatycznych lub konsularnych.

Konsygnacja

W składzie celnym możliwe jest dokonywanie Konsygnacji, czyli objęcie składowanych towarów sprzedażą komisową, dokonywaną przez prowadzącego skład celny. Aby dokonać konsygnacji, niezbędne jest zawarcie umowy składu oraz umowy komisu – warunki określone w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Jakich czynności można dokonywać na towarze?

W składzie celnym możliwe jest:

 • dzielenie towaru na partie,
 • etykietowanie,
 • przepakowywanie,
 • konserwacja,
 • mieszanie,
 • przycinanie,
 • pobieranie próbek oraz przeprowadzanie badań np. badań Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, czy badań Inspekcji Handlowej,
 • przetwarzanie towarów objętych procedurą uszlachetniania – po uzyskaniu pozwolenia od organu celnego, oraz gdy nie ma negatywnego wpływu na dozór celny.

Prawo celne dopuszcza również inne działania na towarze o ile podwyższają jakość towarów i/lub ich wygląd i/lub przygotowują go do dystrybucji i o ile nie zmieniają rodzaju towaru.

Jak długo można przechowywać towary w składzie celnym?

Czas przebywania towarów w składzie celnym jest nieograniczony, o ile w przypadku długotrwałego składowania towary nie zaczną stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi i/lub dla środowiska.

Procedura naprawcza

Skład celny jest również miejscem, w którym możemy przechowywać towary w przypadku ich zatrzymania przez Urząd Celny za względu na braki (oznaczenia importera, CE, instrukcje, wymagane dokumentacje i certyfikaty). Przeprowadzenie procedury naprawczej możliwe jest po uzyskaniu zgody Urzędu celnego.


W czym możemy Ci pomóc?

 • kompleksowa obsługa towarów w składzie celnym
 • obsługa magazynowa,
 • możliwość odroczenia należności celno-podatkowych na nieograniczony czas składowania towarów
 • tranzyt przesyłek do państw UE bez konieczności wprowadzania towarów na polski obszar celny
 • scalenie towarów w celu ich wywozu z kraju
 • metkowanie, przepakowywanie towarów, nakładanie znaków akcyzy
 • zabezpieczenie należności celno-podatkowych w procedurze tranzytu i i dopuszczenia do obrotu w oparciu o porozumienie z agencja celną obsługująca skład celny,
 • doradztwo w zakresie procedur celnych i handlowych
 • przechowywanie towarów zgodne z przepisami Art. 242 ust. 1 UKC

Magazyn czasowego składowania

Dowiedz się czym jest magazyn czasowego składowania z poniższego artykułu:

Magazyn czasowego składowania – dla kogo przeznaczony i kiedy warto skorzystać z oferty?

1280 853 Blog Tirsped