ADR

Zasady transportu towarów niebezpiecznych – przepisy prawne

Towary niebezpieczne - to ładunki, które ze względu na swoje właściwości lub sposób opakowania mogą stanowić zagrożenie podczas transportu - dla środowiska, ludzi, mienia, czy bezpieczeństwa. Transport towarów niebezpiecznych objęty jest szczególnymi restrykcjami i obowiązkami dotyczącymi m.in. sposobu ich pakowania i zabezpieczenia, oznaczenia, dokumentacji i uprawnień przewoźnika. Towary niebezpieczne podzielone są na klasy niebezpieczeństwa, w…

read more
1254 836 Blog Tirsped

Przewóz materiałów niebezpiecznych – obowiązki przewoźnika ADR

ADR to europejska konwencja dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, czyli m.in. paliw, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, gazów palnych i trujących, materiałów utleniających, samoreaktywnych, promieniotwórczych, zakaźnych, czy żrących. Przepisy obowiązują w 50 krajach i dokładnie określają obowiązki przewoźnika świadczącego transporty materiałów określonych w konwencji, a także wskazują na sposób w jaki należy wykonać dany przewóz.…

read more
1280 853 Blog Tirsped

Przewóz towarów niebezpiecznych – nowe regulacje dot. zaświadczeń ADR

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 154 i 875) - od 10 października wejdą w życie zmiany dotyczące m.in. przypadku utraty zaświadczenia ADR, jego zniszczenia powodującego nieczytelność, a także zmiany stanu faktycznego wymagającego modyfikacji…

read more
1280 848 Blog Tirsped

Tablice ADR – klasyfikacja ładunków niebezpiecznych

Czym jest Tablica ADR? Tablica ADR to oznakowanie pojazdu transportującego substancje niebezpieczne, zawierająca klasyfikację rodzaju niebiezpieczeństwa (numer HIN) oraz numer klasyfikacyjny danego materiału niebezpiecznego (UN).   Materiały wybuchowe 2.1 Gazy niepalne 2.3 Ciecze zapalne 4.1 Materiały samozapalne 4.3 Materiały utleniające 5.2 Materiały trujące 6.2 Radioaktywne 8 Materiały niebezpieczne ZOBACZ RÓWNIEŻ

read more
1280 848 Blog Tirsped

Wydłużenie ważności certyfikatów ADR

read more
1280 853 Blog Tirsped

DGR

DGR (ang. Dangerous Goods Regulations) – zbiór przepisów regulujących sposób przewozu i dokumentowania przewozu lotniczych przesyłek niebezpiecznych. Podobne przepisy dotyczące regulacji przewozu ładunków niebezpiecznych istnieją dla innych form transportu: transport drogowy –

read more
150 150 Blog Tirsped

IMDG

IMDG (ang. International Maritime Dangerous Goods), czyli Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych. Wydawany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), dokument zawierający przepisy dotyczące przewozów towarów niebezpiecznych drogą morską. IMDG składa się z 3 części: TOM 1 - zawiera wstęp, klasyfikację ładunków niebezpiecznych, przepisy dotyczące opakowań i ich oznakowania, przepisy dotyczące przewozu na statkach. TOM 2 - dotyczy…

read more
150 150 Blog Tirsped

ADR

read more
150 150 Blog Tirsped