ADR

ADR (fr. Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to europejska konwencja (umowa) dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

Każda firma świadcząca usługi związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych zobowiązana jest do współpracy z Doradcą do Spraw Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych (doradca ADR). Doradca ADR pomaga w realizacji i egzekwuje obowiązki wynikające z przepisów. Wprowadza odpowiednie instrukcje i procedury oraz sporządza sprawozdania. Zgodnie z konwencją, każdy pojazd transportujący materiały niebezpieczne zobligowany jest do umieszczenia na nim tablicy ADR.

Istnieją również podobne przepisy dotyczące transportu morskiego towarów niebezpiecznych – IMDG.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Przewóz materiałów niebezpiecznych – obowiązki przewoźnika ADR

Tablice ADR – klasyfikacja ładunków niebezpiecznych

150 150 Blog Tirsped