Zasady transportu towarów niebezpiecznych – przepisy prawne

Towary niebezpieczne – to ładunki, które ze względu na swoje właściwości lub sposób opakowania mogą stanowić zagrożenie podczas transportu – dla środowiska, ludzi, mienia, czy bezpieczeństwa. Transport towarów niebezpiecznych objęty jest szczególnymi restrykcjami i obowiązkami dotyczącymi m.in. sposobu ich pakowania i zabezpieczenia, oznaczenia, dokumentacji i uprawnień przewoźnika.

Towary niebezpieczne podzielone są na klasy niebezpieczeństwa, w tym: materiały wybuchowe, gazy palne, gazy niepalne, trujące, ciecze zapalne, materiały stałe zapalne, materiały samozapalne, materiały niebezpieczne w zetknięciu z wodą, materiały utleniające, nadtlenki organiczne, materiały trujące, zakaźne, radioaktywne, żrące i niebezpieczne.

Dla każdej gałęzi transportu obowiązują specyficzne krajowe i międzynarodowe regulacje prawne określające klasyfikację materiałów, warunki transportu i obowiązki uczestnika transportu, czy warunki składowania, do których odnosi się polska Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Jakie regulacje stanowią podstawę prawną do przewozu materiałów niebezpiecznych w danej gałęzi logistyki?

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych

ADR – europejska Umowa (fr. L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Przepisy regulujące przewóz drogowy towarów niebezpiecznych:

Więcej o ADR przeczytasz w poniższych artykułach:

Tablice ADR – klasyfikacja ładunków niebezpiecznych

Przewóz materiałów niebezpiecznych – obowiązki przewoźnika ADR

Transport kolejowy materiałów niebezpiecznych

RID – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID – fr. Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses), stanowiący załącznik C do sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF).

Przepisy regulujące przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych:

Transport śródlądowy materiałów niebezpiecznych

ADN – europejska umowa dotyczącą międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000r.

Ważne dokumenty dla transportu śródlądowego materiałów niebezpiecznych:

Transport morski materiałów niebezpiecznych

IMDG / IMO – (ang. International Maritime Dangerous Goods), czyli Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych. Wydawany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) – załącznik do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzony w Londynie dnia 1 listopada 1974 r.

Ważne dokumenty dla transportu morskiego materiałów niebezpiecznych:

Transport lotniczy materiałów niebezpiecznych

IATADGR – (ang. IATA Dangerous Goods Regulations) – międzynarodowy regulamin o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA). Powstały w oparciu o załącznik 18 do Konwencji w sprawie Bezpiecznego przewozu materiałów niebezpiecznych drogą napowietrzną – Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Ważne dokumenty dla transportu lotniczego materiałów niebezpiecznych:

 

Interesuje Cię transport materiałów niebezpiecznych?
Napisz do nas na adres oferta@tirsped.com.pl lub zadzwoń pod numer: 22 519 70 05
1254 836 Blog Tirsped