DGR

DGR (ang. Dangerous Goods Regulations) – zbiór przepisów regulujących sposób przewozu i dokumentowania przewozu lotniczych przesyłek niebezpiecznych.

Podobne przepisy dotyczące regulacji przewozu ładunków niebezpiecznych istnieją dla innych form transportu: transport drogowy – konwencja ADR, transport kolejowy- regulamin RID, transport morski – kodeks IMDG.

150 150 Blog Tirsped