Autoryzacja ULC dla Pracowników firmy Tirsped w zakresie transportu lotniczego DGR

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, wprowadzone zostały nowe regulacje i zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu DGR (materiałów niebezpiecznych) przy użyciu cywilnych jednostek powietrznych.

W związku z wprowadzonymi zmianami, jako spółka prowadząca działalność spedycji lotniczej (w tym również DGR), z pozytywnym wynikiem zgłosiliśmy naszych przeszkolonych Pracowników na listę nadawców ULC w Polsce (dotyczy eksportów, wysyłek materiałów niebezpiecznych droga lotniczą również na wyłączeniu). 

Wpis na listę stanowi potwierdzenie przeszkolenia Pracowników oraz zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług transportu DGR. Wykaz nadawców jest jawny i możliwy do weryfikacji na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

https://www.ulc.gov.pl/pl/transport-materialow-niebezpiecznych/5967-wykaz-nadawcow 

Definicja nadawcy

Zgodnie z art.2 pkt 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (Poz.1715), nadawcą jest osoba fizyczna, która składa podpis na dokumencie przewozowym lub innej dokumentacji towarzyszącej przesyłce. 

Obowiązki nadawcy

Nadawca zgodnie z Ustawą (Rozdział 4), zobowiązany jest do:

  1. Sprawdzenia czy dany materiał niebezpieczny dozwolony jest do transportu drogą powietrzną,
  2. Uzyskania zatwierdzenia,
  3. Zabezpieczenia ładunku zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz w przypadku konsolidacji ładunków, opakowania zbiorcze wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Części 5, Rozdział 2 Instrukcji Technicznych,
  4. Oznakowania przesyłki zgodnie z klasą materiału niebezpiecznego i w odpowiednim języku (angielskim oraz zgodnie z wymogami kraju pochodzenia),
  5. Wypełnić i podpisać dokument przewozowy dla materiałów niebezpiecznych.
1920 1241 Blog Tirsped