Przewóz towarów niebezpiecznych – nowe regulacje dot. zaświadczeń ADR

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 154 i 875) – od 10 października wejdą w życie zmiany dotyczące m.in. przypadku utraty zaświadczenia ADR, jego zniszczenia powodującego nieczytelność, a także zmiany stanu faktycznego wymagającego modyfikacji zawartych w nim danych (§ 10. 1.).

W przypadku powyższego, na pisemny wniosek osoby, której zaświadczenie było wydane, właściwy marszałek województwa albo szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wyda wtórnik tego zaświadczenia albo nowy dokument. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, dołącza się formularz, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, zawierający dane niezbędne do wydania zaświadczenia ADR albo jego wtórnika.

Zobacz również

Przewóz materiałów niebezpiecznych – obowiązki przewoźnika ADR

1280 848 Blog Tirsped