IMDG

IMDG (ang. International Maritime Dangerous Goods), czyli Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych. Wydawany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), dokument zawierający przepisy dotyczące przewozów towarów niebezpiecznych drogą morską. IMDG składa się z 3 części:

  1. TOM 1 – zawiera wstęp, klasyfikację ładunków niebezpiecznych, przepisy dotyczące opakowań i ich oznakowania, przepisy dotyczące przewozu na statkach.
  2. TOM 2 – dotyczy towarów niebezpiecznych dopuszczonych do transportu morskiego, oraz wymagań jakie należy spełnić aby je transportować.
  3. TOM 3 – dotyczy m.in. procedury zgłaszania ładunków niebezpiecznych, postępowania na wypadek pożaru lub kontaktu z towarami niebezpiecznymi, wytyczne dotyczące mocowania i zabezpieczania towarów na statkach.

Podobnie stworzono również europejskie przepisy dotyczące transportu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR.

150 150 Blog Tirsped