Tablice ADR – klasyfikacja ładunków niebezpiecznych

Czym jest Tablica ADR?

Tablica ADR to oznakowanie pojazdu transportującego substancje niebezpieczne, zawierająca klasyfikację rodzaju niebiezpieczeństwa (numer HIN) oraz numer klasyfikacyjny danego materiału niebezpiecznego (UN).

 

Przykładowa tablica ADR dla przewozu benzyny:
HIN – 33 – ciecz łatwo zapalna (temp. zapłonu niższa od 23 °C)
UN – 1203 – Benzyna (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu niższej niż 21 °C)

 

 

Wzory oznaczeń ostrzegawczych

Klasyfikacja Oznaczenie Definicja
1 (1.1-1.6) Materiały wybuchowe
2.1 Gazy palne
2.2 Gazy niepalne
2.3 Gazy trujące
3 Ciecze zapalne
4.1 Materiały stałe zapalne
4.2 Materiały samozapalne
4.3 Niebezpieczne w zetknięciu z wodą
5.1 Materiały utleniające
5.2 Nadtlenki organiczne
6.1 Materiały trujące
6.2 Materiały zakaźne
7 Radioaktywne
8 Materiały żrące
9 Materiały niebezpieczne

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Przewóz materiałów niebezpiecznych – obowiązki przewoźnika ADR

1280 848 Blog Tirsped