Deklaracja Intrastat krok po kroku – jak wypełnić?

Intrastat czyli wewnątrzwspólnotowy system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi, wprowadzony w 1993 roku. W związku ze zniesieniem obowiązku celnego, a co za tym idzie dokumentów jak SAD, Intarstat ma zapewnić ciągłość prowadzenia statystyki wymiany handlowej. Jak wypełnić deklarację Intrastat krok po kroku?

Więcej o Intrastacie znajdziesz w poniższym artykule:

Intrastat – gdzie i kiedy złożyć deklarację?

Jak wypełnić deklarację Intrastat?

Deklaracje Intrastat dzielimy na 2 rodzaje:

  1. Intarstat przywóz – wypełniamy przekraczając określone progi w imporcie
  2. Intarstat wywóz – wypełniamy przekraczając określone progi w eksporcie

Deklaracje można wykorzystać do wykonania zgłoszenia lub jego korekty. Obie posiadają te same pola, które należy wypełnić. Są to kolejno:

1 – okres sprawozdawczy

Okres sprawozdawczy rozumie się jako miesiąc kalendarzowy, w którym towary fizycznie opuściły terytorium Rzeczypospolitej polskiej (przypadku deklaracji Intrastat Wywóz) lub zostały wprowadzone na terytorium RP (deklaracja Intrastat Przywóz).

Zgłoszenia dotyczące kilku przywozów lub wywozów sklasyfikowanych pod jednym kodem CN, w jednym okresie sprawozdawczym, powinny być sumowane.

Oznaczenie miesięcy kalendarzowych wpisujemy w postaci dwóch cyfr arabskich (np. 01 dla stycznia, 11 dla listopada) oraz analogicznie dla roku (np. 20 dla roku 2020, 21 dla roku 2021).

W tym polu należy uzupełnić również numer zgłoszenia w danym okresie sprawozdawczym, a także numer jego wersji – w przypadku korekty pierwszego zgłoszenia, należy wskazać numer 2. Tutaj liczb nie należy poprzedzać zerami.

2 – rodzaj deklaracji

W tej części określamy rodzaj deklaracji – czy jest to zgłoszenie, korekta całego dokumentu, czy korekta pojedynczych informacji.

3 – kod izby celnej

Wypełniamy odpowiedni kod izby celnej, do której składamy deklarację. W zgłoszeniach Intrastat podajemy kod Izby Celnej w Szczecinie, czyli „420000”.

4 – odbiorca/nadawca

W tym podajemy pełne dane teleadresowe osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji, wraz z numerem NIP z prefixem PL i 14-cyfrowy numer statystyczny REGON. Jeżeli podmiot posiada 9-cyfrowy numer REGON, pięć ostatnich miejsc na cyfry uzupełniamy zerami.

5 – przedstawiciel

To pole trzeba wypełnić jeśli zgłoszenia lub korekty zgłoszenia dokonuje przedstawiciel. Jeżeli  przedstawicielem jest agent celny nie uzupełniamy numeru REGON.

6 – Łączna wartość fakturowa w PLN

Należy uzupełnić sumę wartości wszystkich pozycji w PLN – z pola 19.

7 – Łączna wartość statystyczna w PLN

Należy uzupełnić sumę wartości wszystkich pozycji w PLN – z pola 20.

8 – łączna liczba pozycji

Uzupełniamy łączną liczbę pozycji towarowych, nie większą niż 9999. Wszystkie uzupełnione pola 9 muszą się zgadzać sumą z liczbą podaną w polu 8.

Jeśli wypełniana deklaracja dotyczy korekty uprzednio złożonego zgłoszenia, w polu wpisujemy numer pozycji towarowej, którą korygujemy.

10 – opis towaru

W tym polu uzupełniamy zwyczajową nazwę towaru. Opis musi umożliwiać klasyfikację towaru według kodu Nomenklatury Scalonej (CN).

Jeśli nazwa zwyczajowa nie pozwala na zaklasyfikowanie towaru według CN, należy uzupełnić nazwę o dodatkowe informacje, zgodnie z kryteriami pozwalającymi na jego klasyfikację.

11 – kod kraju przeznaczenia / kod kraju wysyłki

W polu 11 wpisujemy dwuliterowy kodu kraju, z którego towary trafiły do Polski jako kraju przeznaczenia lub w przypadku Intrastat Wywóz, kod kraju do którego dokonaliśmy eksportu.

Jeśli wywóz towaru dokonany był z przeznaczeniem do zaopatrzenia jednostek wodnych lub powietrznych należy wpisać kod „QR”.

12 – kod warunków dostawy

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia przez podmiot, którego suma wartości  przywozów przekroczyła kwotę ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego.

Warunki dostawy uzupełniamy posługując się kodami z Incoterms 2020. Jeżeli dostawa zawarta była na warunkach innych niż wskazane w Incoterms, należy podać kod najbardziej zbliżony do zastosowanych regulacji łączących strony.

13 – kod rodzaju transakcji

Tutaj podajemy kod rodzaju transakcji związanej z danym przywozem towarów.

14 – kod towaru

Pole 14 służy do wskazania towaru (na postawie opisu z pola 10), zgodnie z kodem określonym w Nomenklaturze Scalonej (CN).

15 – Kod rodzaju transportu

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia przez podmiot, którego suma wartości  przywozów przekroczyła kwotę ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego.

Tutaj wpisujemy kod rodzaju transportu, jakim towar został wywieziony z kraju (Intrastat wywóz) lub wwieziony na teren kraju (Intrastat przywóz). Kody dla różnych rodzajów transportu wyglądają następująco:

KodOznaczenie

1 – Transport morski
2 – Transport kolejowy
3 – Transport drogowy
4 – Transport lotniczy
5 – Przesyłki pocztowe
7 – Stałe instalacje przesyłowe (np. gazociągi, ropociągi, koleje linowe)
8 – Żegluga śródlądowa
9 – Własny napęd (towar o własnym napędzie np. samolot)

16 – Kod kraju pochodzenia

Uzupełniamy wyłącznie dla przywozu. Należy wpisać kod kraju, w którym towar został wyprodukowany. Jeśli do produkcji zaangażowano więcej niż jeden kraj, należy wpisać kod kraju w którym dokonano ostatniej, istotnej ekonomicznie obróbce.

W przypadku braku wiedzy na temat kraju pochodzenia towaru, należy wpisać kod kraju wspólnotowego, będącego krajem nadania towaru.

17 – Masa netto

Podajemy masę netto towaru opisanego w polu 10, wyrażoną w pełnych kilogramach (od 0,5 zaokrąglamy do góry, do 0,5 zaokrąglamy w dół).

18 – Ilość w uzupełniającej jednostce miary

Tutaj podajemy ilość towaru w liczbach całkowitych (zaokrąglenia podobnie jak w poprzednim punkcie), wyrażoną w jednostce miary dla danej pozycji towarowej wskazanej w Nomenklaturze Scalonej (CN).

19 – Wartość fakturowa w PLN

Wpisujemy wartość fakturową netto wszystkich transakcji dotyczących danej pozycji (pomijamy tylko VAT i akcyzy). W przypadku elektronicznych nośników informacji, kwotę wartości samego nośnika powiększamy o wycenę zawartych na nim informacji, aplikacji czy oprogramowania.

20 – Wartość statystyczna w PLN

W poprawnym uzupełnieniu deklaracji Intrastat, pomoże Ci nasza agencja celna.


Agencja Celna Tirsped

Masz pytania?
Napisz do nas na adres oferta@tirsped.com.pl lub zadzwoń pod numer: 22 519 70 05

Zobacz również usługi Agencji Celnej Tirsped: Przejdź
1280 853 Blog Tirsped