Dług celny

Dług celny – obowiązek uiszczenia opłat celnych (przywozowych lub wywozowych) nałożony na osobę dokonującą importu lub eksportu określonych towarów. Dług celny wygasa poprzez:

  • uiszczenie kwoty określonej długiem celnym,
  • umorzenie należności,
  • unieważnienie zgłoszenia celnego,
  • zajęcie towarów przed ich zwolnieniem,
  • zniszczenie towarów lub ogłoszenie ich przepadku przed zwolnieniem,
  • zrzeczenie towarów na rzecz Skarbu Państwa.

Definicja: art. 5 pkt 18 Unijnego Kodeksu Celnego.

150 150 Blog Tirsped