Propozycje zmian w funkcjonowaniu Inspekcji Transportu Drogowego

Minister Infrastruktury, Alvin Gajadhur, przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy, który zmieni funkcjonowanie Inspekcji Transportu Drogowego (ITD). Zmiany mają głęboko wpłynąć na sposób działania tej instytucji, odpowiadając jednocześnie na rosnące wyzwania w sektorze transportu drogowego. Jakie reformy przewiduje?

Nowe przepisy, nowe możliwości

Minister Gajadhur zaznaczył, że proponowane zmiany obejmują dwie różne ustawy, z których najbardziej kluczową jest nowelizacja ustawy z 6 września 2001 r. regulującej kwestie związane z transportem drogowym. Celem jest dostosowanie przepisów do współczesnych realiów oraz skuteczniejsze zarządzanie wyzwaniami, przed którymi stoi sektor transportu.

ITD jako służba mundurowa

Jednym z najważniejszych punktów projektu jest przekształcenie Inspekcji Transportu Drogowego w służbę mundurową, zrównaną pod względem prawnym z innymi służbami kontrolnymi. Oznaczać to będzie, że ITD będzie mogła działać całodobowo, we wszystkie dni tygodnia. Minister podkreślił, że taka zmiana ma na celu skuteczniejsze przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym oraz nielegalnym praktykom niektórych przewoźników.

Odpowiedź na oczekiwania branży

Minister Gajadhur podkreślił, że proponowane zmiany są rezultatem postulatów polskich firm transportowych. Wspomniane firmy zgłaszały potrzebę skuteczniejszego monitorowania i reagowania na nieprawidłowości w transporcie drogowym, zwłaszcza w kontekście działalności konkurencyjnych i zagranicznych przedsiębiorstw.

Efektywność i szybkość działań

Zmiany w Inspekcji Transportu Drogowego zakładają zwiększenie liczby inspektorów oraz umożliwienie im szybszego reagowania na nagłe sytuacje. Minister zapewnił, że proponowane nowelizacje pozwolą na spójne i skoordynowane działanie Inspekcji w różnych regionach Polski. Dodatkowo, planowane są istotne zmiany strukturalne w resorcie, mające wpłynąć na koordynację i spójność działań we wszystkich województwach.

Największe zmiany od 2011 roku

Prezentowany projekt ustawy stanowi kamień milowy w rozwoju Inspekcji Transportu Drogowego, będąc pierwszym większym projektem zmian w funkcjonowaniu ITD od 2011 roku. Wtedy to, inspektorom ITD przyznano uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, co było częścią większej reformy sektora transportu. Inspekcja otrzymała także kompetencje do kontroli przestrzegania przepisów o drogach publicznych. Dodatkowo przyznano jej uprawnienia do wydawania licencji w międzynarodowym transporcie drogowym.

Teraz, po latach, Minister Infrastruktury kieruje projekt ustawy, który ma dostosować funkcjonowanie ITD do współczesnych potrzeb oraz wyzwań związanych z dynamicznym rozwojem sektora transportu drogowego. Oczekuje się, że przedstawione zmiany przyczynią się do jeszcze skuteczniejszej ochrony interesów branży transportowej i zwiększenia efektywności działania służby.

Źródła: gov.pl, wikipedia, isap.sejm.gov.pl

2121 1414 Blog Tirsped