Propozycja zmian dotyczących bezpieczeństwa produktu

Towary, które nie są objęte unijnymi przepisami zharmonizowanymi lub technicznymi przepisami krajowymi, muszą spełniać ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Komisja Europejska opublikowała propozycje zmiany dyrektywy 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa produktów, wprowadzanych do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Proponowane zmiany przede wszystkim mają dostosować bezpieczeństwo produktów do nowej cyfrowej i e-commerce’owej rzeczywistości.

Jak możemy przeczytać w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej: Od czasu przyjęcia dyrektywy 2000/31/WE („dyrektywa o handlu elektronicznym”) pojawiły się nowe i innowacyjne usługi społeczeństwa informacyjnego (cyfrowe), zmieniające codzienne życie obywateli Unii oraz kształtujące i przekształcające sposób, w jaki się komunikują, łączą, konsumują i prowadzą działalność gospodarczą. Usługi te w znacznym stopniu przyczyniły się do przekształceń społecznych i gospodarczych w Unii i na całym świecie. Jednocześnie korzystanie z tych usług stało się także źródłem nowych zagrożeń i wyzwań, zarówno dla całego społeczeństwa, jak i osób korzystających z tych usług. Usługi cyfrowe mogą wspierać osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do zrównoważenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Kryzys koronawirusa pokazał znaczenie technologii cyfrowych we wszystkich aspektach współczesnego życia.

W komunikacie „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy” Komisja zobowiązała się do aktualizacji przepisów horyzontalnych, które określają obowiązki i obowiązki dostawców usług cyfrowych, w szczególności platform internetowych.

Dyrektywa reguluje wymogi bezpieczeństwa dotyczącego produktów wprowadzanych na rynek UE w zakresie, w jakim wymogi bezpieczeństwa nie zostały już nałożone przez konkretne prawodawstwo UE np. dyrektywy i przepisy dotyczące oznakowania CE w odniesieniu do leków, zabawek dla dzieci, czy kosmetyków. 27% konsumentów sądzi, że znaczna część nieżywnościowych produktów konsumpcyjnych jest niebezpieczna (badania z 2012 r.), dlatego propozycje zmian dotyczą sprzedaży internetowej, nowych technologii, a jednocześnie nakładają rygorystyczne środki ochrony konsumentów przed produktami niebezpiecznymi. Komisja Europejska chce także zreformować unijny system RAPEX do szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych.

Co się zmieni?

  1. Sprzedaż internetowa – na sprzedawców internetowych działających w obszarze EOG nałożone zostaną nowe obowiązki. Przedsiębiorcy będą musieli wyznaczyć pojedynczy punkt kontaktowy, który będzie współpracował z organami państw członkowskich w kwestiach bezpieczeństwa produktów i będzie zarejestrowany w portalu Safety Gate, aby szybko reagować na zgłoszone uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Sklepy online i platformy aukcyjne będą musiały dostosować swoje interface’y, tak aby łatwo dostarczyć informacje dotyczące bezpieczeństwa – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (ustawa o usługach cyfrowych) i zmieniająca dyrektywę 2000/31/WE.
  2. Nowe technologie i sztuczna inteligencja – proponowane zmiany będą miały zastosowanie do nowych technologii i związanego z nimi ryzyka np. cyberbezpieczeństwa.
  3. Producenci – odpowiedzialność za bezpieczeństwo konsumentów spocznie na producencie. Rozporządzenie przewiduje kary w wysokości do 4% rocznego obrotu za nieprzestrzeganie przepisów. Od producentów będzie się wymagało sporządzenia dokumentacji technicznej, która zawiera na przykład ogólny opis produktu, jego podstawowe właściwości istotne dla oceny bezpieczeństwa produktu oraz analizę możliwych zagrożeń. Producenci będą zobowiązani również do przestrzegania nowo opracowanych norm, aby wykazać, że ich produkty są bezpieczne.
  4. Podmioty odpowiedzialne – w całym łańcuchu dostaw podmioty gospodarcze będą odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa produktu, od sprawdzenia, czy producent/importer posiada wszystkie niezbędne dokumenty, po zapewnienie identyfikowalności produktu i wprowadzenie środków naprawczych. W łańcuchu dostaw pojawi się tzw. „Osoba odpowiedzialna”, która do tej porty była znana tylko w sektorach o wysokim stopniu regulacji, jak np. Kosmetyki. Podmiot odpowiedzialny musi mieć siedzibę na terenie EOG i będzie odpowiadać za kwestie prawne i zgodność produktów.
  5. Łańcuchy dostaw – proponowane prawo zwiększa możliwość śledzenia produktów w całym łańcuchu dostaw.
  6. Proces wycofania produktu – Rozporządzenie przedstawia nowe regulacje mające na celu poprawę procedur wycofywania produktów.

Źródło: Komisja Europejska, reedsmith.com