OPWS – Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne

Czym jest OPWS?

OPWSOgólne Polskie Warunki Spedycyjne – dokument wydawany przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki, standaryzujący, a także określający prawa i obowiązki stron umowy zawartej między spedytorem, a zleceniodawcą, na realizację usługi spedycyjnej, czyli organizacji transportu towaru. Przepisy OPWS mają charakter fakultatywny i obowiązują również w przypadku spedytora zastępczego – jeśli przynajmniej jedna ze stron należy do Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

Kilka słów o PISiL

Polska Izba Spedycji i Logistyki (PISiL) to zrzeszenie przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w branży TSL (transport, spedycja, logistyka). Jej głównym zadaniem jest zapewnienie ochrony praw oraz reprezentowanie interesów poszczególnych członków nie tylko wobec organów władzy, ale również wobec organów samorządu terytorialnego i administracji państwowej. PISiL odpowiada również za standaryzację umów zawieranych między spedytorem, a zleceniodawcą – w dokumencie OPWS.

Jak zbudowane są Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne?

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne składają się z 31 paragrafów, które dokładnie określają wszelkie prawa i obowiązki dla firm działających w spedycji. Warto jednak zaznaczyć, że OPWS nie jest aktem prawnym, dlatego też nie stanowi źródła prawa. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne stosuje się wyłącznie w stosunkach pomiędzy spedytorami, a ich zleceniodawcami.

OPWS reguluje takie kwestie jak:

 1. Oferta – uzgodnienie stawek i usług, termin ich obowiązywania, warunki zmiany oferty,
 2. Umowa – zobowiązania spedytora, moment jej zawarcia, postanowienia umowy,
 3. Zlecenie spedycyjne – forma, zakres odpowiedzialności, zasady dotyczące towarów niebezpiecznych, wymagane informacje i dane, przekazanie zlecenia osobom trzecim,
 4. Wykonanie zlecenia – ryzyko, przekazanie i weryfikacja dokumentów, odbiór przesyłki i jej bezpieczeństwo, dotrzymanie terminów,
 5. Ubezpieczenie cargo – warunki zawarcia ubezpieczenia,
 6. Przeszkody przy wykonywaniu zlecenia,
 7. Wynagrodzenie spedytora i zwroty poniesionych kosztów,
 8. Odpowiedzialność spedytora,
 9. Wyłączenie spedytora z odpowiedzialności,
 10. Reklamacje,
 11. Prawo zastawu i zatrzymania przesyłki i/lub dokumentów,
 12. Przedawnienie,
 13. Rozstrzyganie sporów.

Jak wyglądają regulacje OPWS?

Jak wspomniano powyżej OPWS zawiera wszelkie przepisy ogólne, definicje, czy też określenie powinności spedytora w związku z oferowaniem przez niego wszelkich usług TSL. OPWS bardzo dokładnie reguluje zakres odpowiedzialności spedytora za potencjalne szkody, do których może dojść podczas przewozu towarów. Przepisy OPWS nie obowiązują jedynie przy organizacji transportu dzieł sztuki, pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów oraz szczątków ludzkich.

Co w rzeczywistości zapewnia OPWS?

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne bardzo dokładnie konkretyzują wszelkie obowiązki, które leżą po stronie zleceniodawców i zleceniobiorców. Określają również sytuacje, w których dochodzi do wyłączenia odpowiedzialności firm spedycyjnych za uszkodzenie ładunku lub opóźnienie w trakcie realizacji przewozu. We wzorcu wskazane są także stosowane ramy czasowe, w jakich zleceniodawcy mogą składać reklamację na firmy spedycyjne z których usług korzystają. Dokument określa także kwoty widełek cenowych za ewentualne odszkodowania.

Zobacz pełną treść OPWS:
https://www.tirsped.com.pl/OPWS_2010_pl.pdf