Skład podatkowy Warszawa

Posiadając wieloletnie doświadczenie w dziedzinie spedycji, świadczymy kompleksowe usługi z zakresu składu podatkowego, zlokalizowanego w dogodnym miejscu na terenie miasta Warszawa. Naszą specjalnością jest obsługa podmiotów zajmujących się wprowadzaniem do obrotu różnego rodzaju towarów akcyzowych. Kilkanaście lat działalności w branży transportowo-spedycyjnej daje gwarancję płynnej oraz w pełni bezpiecznej obsługi obrotu produktami akcyzowymi.

Prowadzony przez TIRSPED Sp. z o.o. skład podatkowy w Warszawie jest miejscem legalnym, spełniającym szereg warunków wymaganych między innymi przez:

 • Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • Państwową Inspekcję Pracy,
 • Inspekcję Ochrony Środowiska,
 • Państwową Straż Pożarną.


Schowki magazynowe

W naszym składzie podatkowym można nakładać banderole na wina, alkohol oraz wyroby spirytusowe.Skład podatkowyCzym jest skład podatkowy?

Oferowany przez nas skład podatkowy stanowi odpowiednik składu celnego na gruncie obowiązujących przepisów akcyzowych. Jest to miejsce, w którym wyroby akcyzowe mogą być magazynowane, przeładowywane, wprowadzane bądź wyprowadzane, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Do polskiego ustawodawstwa definicja składu podatkowego została po raz pierwszy wprowadzona ustawą z dnia 23 stycznia 2004 roku w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Stanowi on instytucję charakterystyczną dla wspólnotowego systemu podatku akcyzowego. Jego celem jest umożliwienie swobodnego przemieszczania wyrobów objętych akcyzą, takich jak alkohole czy towary tytoniowe, pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi, bez konieczności uiszczania zapłaty podatku do momentu wprowadzenia ich na rynek.

Podstawy prawne funkcjonowania składu podatkowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 roku, ustanawiające unijny kodeks celny,
 • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie funkcjonują jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne,
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 roku, ustanawiające precyzyjne zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych,
 • wytyczne Ministerstwa Finansów ? zabezpieczenie długu celnego.
Młotek siędziowski

Skład z alkoholamiCo oferuje skład podatkowy?

Prowadzony przez firmę TIRSPED skład podatkowy ma przede wszystkim stanowić ułatwienie dla małych i średnich importerów wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

Korzystanie ze składu podatkowego to dwie główne zalety:

 • możliwość odroczenia płatności podatku akcyzowego, ponieważ właściciel może uiścić podatek akcyzowy 25 dni po odebraniu towaru ze składu, a nie jak wcześniej, w ciągu 25 dni od momentu dostawy przesyłki od producenta,
 • możliwość skorzystania z usługi banderolowania win czy innych napojów alkoholowych na miejscu w danym kraju, co oszczędza importerowi czasu oraz zachodu związanego z wysyłaniem banderoli za granicę.

Wyroby akcyzowe, których produkcja musi odbywać się w składzie podatkowym

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe, których produkcja może przebiegać wyłącznie w składzie podatkowym to:

 • wyroby energetyczne,
 • wyroby tytoniowe: papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki,
 • wyroby alkoholowe: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz tzw. wyroby pośrednie.
Wino na stojaku

Ponadto, w składzie podatkowym, powinno być prowadzone wytwórstwo produktów akcyzowych innych niż wyżej wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, w sytuacji gdy produkty te są objęte stawką inną niż zero. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim olejów smarowych, a także różnego rodzaju dodatków i domieszek paliwowych, które ze względu na przeznaczenie do celów napędowych, mogą podlegać stawce akcyzy określonej dla konkretnego paliwa silnikowego.Słodkie wino - sangriaWyłączenia z obowiązku produkcji w składzie podatkowym

Produkcja wyrobów objętych akcyzą wyliczonych w wyżej wymienionym załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów w nim niewskazanych, objętych stawką akcyzową inną niż zero, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Ustawodawstwo przewiduje jednak kilka sytuacji, w których wytwarzanie wyrobów akcyzowych może być przeprowadzone poza składem podatkowym, a więc poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Na podstawie art. 47 ustawy o podatku akcyzowym, z obowiązku produkcji w składzie podatkowym wyłączona została:

 • produkcja wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych,
 • produkcja win gronowych produkowanych z własnych upraw przez małe winiarnie (przywilej ten dotyczy jednak wyłącznie producentów produkujących w ciągu jednego roku kalendarzowego mniej niż 1 000 hektolitrów wina),
 • produkcja domowym sposobem przez osoby fizyczne wina, piwa oraz napojów fermentowanych (wyłączenie dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, kiedy wyżej wymienione napoje są wytwarzane na własny użytek i nie są przeznaczane na sprzedaż),
 • produkcja alkoholu etylowego przez niewielkie gorzelnie, które wytwarzają nie więcej niż 10 hektolitrów alkoholu etylowego w ciągu jednego roku.

Zwolnienie przedmiotowe z opodatkowania akcyzą ? co obejmuje?

Kwestię zwolnień przedmiotowych regulują przepisy art. 30,32-35,37 ustawy o podatku akcyzowym. W myśl obowiązujących przepisów, zwolnieniu może podlegać między innymi:

 • całkowicie skażony alkohol etylowy,
 • energia elektryczna wytwarzana z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego,
 • zużycie do celów żeglugi (w tym energia elektryczna produkowana na statku, rejsy rybackie),
 • sprzedaż wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy,
 • braki wyrobów objętych akcyzą bądź całkowite ich zniszczenie, powstałe na skutek zdarzeń losowych lub siły wyższej, ale wyłącznie pod warunkiem, że podatnik wykaże zaistnienie okoliczności, na podstawie której będzie przysługiwało zwolnienie.


ParagrafKolorowe kontenery

Jakie ewidencje prowadzi skład podatkowy?

Nie można zapominać, że prowadzenie składu podatkowego jest związane także z prowadzeniem stosownych ewidencji. Podmiot, który prowadzi skład podatkowy jest zobowiązany do posiadania ewidencji ilościowej bądź ilościowo-wartościowej, której odrębną część powinno stanowić zestawienie danych dotyczących wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów zwolnionych od akcyzy bądź objętych zerową stawką, wyrobów z uiszczoną akcyzą oraz wyrobów wytworzonych w składzie podatkowym, w którym realizowana jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych.

Ewidencja powinna umożliwić określenie dat wprowadzenia wyrobów do składu podatkowego, jak również ich wyprowadzenia, a ponadto powinna zawierać dane dotyczące właściciela wyżej wymienionych wyrobów akcyzowych.

Ewidencję składu podatkowego należy prowadzić w sposób ciągły, który umożliwi identyfikację realizowanych operacji gospodarczych, zwłaszcza procesów produkcyjnych bądź czynności związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi.

Wpisów do ewidencji powinno się dokonywać niezwłocznie po zakończeniu czynności podlegającej wpisaniu. Ewidencja może być prowadzona zarówno w formie pisemnej (książkowej), jak i elektronicznej. Trzeba jednak podkreślić, że ewidencje pisemne przed rozpoczęciem wykorzystania muszą zostać zatwierdzone przez właściwy organ celny. W przypadku ewidencji w formie książkowej, karty ewidencji powinny zostać przeszyte, a jej strony ponumerowane.Magazyn z ubraniami

Ewidencja składu podatkowego może też zostać zastąpiona stosowną dokumentacją, która będzie prowadzona na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego innych niż przepisy o akcyzie, bądź na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem, że dokumentacja ta będzie zawierać wszelkie dane wymagane dla ewidencji.