Zielone korytarze dla transportu towarów przez UE

Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dla państw członkowskich w sprawie zarządzania przejściami granicznymi, aby zachować ciągłość łańcuchów logistycznych oraz transportu towarów.

Zgodnie z wytycznymi państwa członkowskie mają wyznaczyć wewnętrzne przejścia graniczne w transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako „zielone korytarze” dla transportu towarów – niezależnie od ich rodzaju. Aby zmniejszyć kolejki, czas trwania procedur i samego przejazdu przez granicę, wszelkie kontrole powinny być ograniczone do niezbędnego minimum i mając zająć nie dłużej niż 15 minut.

Komisja Europejska zobowiązuje państwa członkowskie do umożliwienia składania wszelkich dokumentów elektronicznie oraz wzywa do czasowego zniesienia wszelkich ograniczeń dotyczących przemieszczania się pojazdów transportowych.

Więcej:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_510

1280 960 Blog Tirsped