Transport drogowy wewnątrzunijny / wewnątrzwspólnotowy

Transport drogowy wewnątrzwspólnotowy – co watro wiedzieć?

Jednym z podstawowych założeń Unii Europejskiej jest stworzenie wspólnego obszaru gospodarczego o uproszczonych procedurach wymiany towarów i usług. W związku ze stworzeniem wspólnotowego obszaru celnego i zniesieniem ceł, pojawiło się wiele nowych regulacji. Co trzeba wiedzieć planując rozpoczęcie działalności związanej z importem / eksportem wewnątrzunijnym?

CMR – transport drogowy towarów

Transporty w ramach Unii Europejskiej realizowane są przede wszystkim samochodowo. Spedycja drogowa obsługuje 75,3% wolumenu ruchu towarowego, transport kolejowy ok. 18,7% wolumenu, a żegluga śródlądowa 6,0%.

Transport drogowy, jako główny kanał obsługi towarów uregulowany został konwencją CMR (fr. Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route) – o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, sporządzoną w Genewie 19 maja 1956 r. Polska ratyfikowała ją w roku 1962 (Dz.U. z 1962 r., nr 49, poz. 238, sprost. Dz.U. z 1995 r., nr 69, poz. 352).

Zgodnie z ordynacją podatkową, transport może mieć trojaki charakter:

  • Krajowy – zachodzący wewnątrz terytorium RP,
  • Międzynarodowy – realizowany z tzw. krajami trzecimi (gdy początek lub koniec lub część trasy przebiega przez Polskę).
  • Wewnątrzwspólnotowy  – realizowany w ramach europejskiego obszaru gospodarczego – EOG (ang. European Economic Area, EEA), lub gdy transport ma początek i koniec na terenie jednego kraju UE, lecz jest związany z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów.

Od przebiegu trasy, jej początku i końca zależy stawka podatku VAT jaką należy zastosować. Jest to następująco:

  1. Dla transportu krajowego – 23% VAT,
  2. Dla transportu międzynarodowego – 0%, – należy to wykazać np. listem przewozowym.
  3. Dla transportu wewnątrzwspólnotowego – stawka zależy od kraju w którym została nabyta usługa – miejsce siedziby usługobiorcy.

W szczególnych przypadkach transport wewnątrzwspólnotowy może być jednak rozliczony w innym kraju niż miejsce siedziby usługobiorcy:

  1. Jeśli usługobiorca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca świadczenia jej, VAT rozlicza się zgodnie ze stałym miejscem zamieszkania, rezydencji lub pobytu.
  2. W przypadku gdy usługi świadczone są dla stałego miejsca prowadzenia działalności innego niż siedziba, VAT rozlicza się zgodnie z faktycznym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

Transport wewnątrzwspólnotowy

Unia Europejska za pośrednictwem europejskich dyrektyw VAT ustaliła ogólne przepisy i minimalną stawkę podstawową VAT na poziomie 15%, dopuszczając jednocześnie możliwość ustalenia indywidualnej dla każdego kraju stawki standardowej (dla wszystkich towarów i usług) oraz dwóch stawek obniżonych, z których najniższa musi wynosić nie mniej niż 5% (stosowane wyłącznie do towarów lub usług wymienionych w dyrektywie VAT – załącznik III).

W wybranych krajach obowiązują w tym zakresie różnice, w tym trzecia obniżona stawka VAT, którą kraje stosowały przed przystąpieniem do UE.

Lista stawek VAT stosowanych w państwach członkowskich (w%)

Kraj Kod   
Trzecia stawka
Druga stawka
Stawka podstawowa
Belgia BE 6 / 12 21
Bułgaria BG 9 20
Czechy CZ 10 / 15 21
Dania DK 25
Niemcy DE 7 19
Estonia EE 9 20
Irlandia IE 4.8 9 / 13.5 23
Grecja EL 6 / 13 24
Hiszpania ES 4 10 21
Francja FR 2.1 5.5 / 10 20
Chorwacja HR 5 / 13 25
Włochy IT 4 5 / 10 22
Cypr CY 5 / 9 19
Łotwa LV 5  / 12 21
Litwa LT 5 / 9 21
Luksemburg LU 3 8 17
Węgry HU 5 / 18 27
Malta MT 5 / 7 18
Królestwo Niderlandów NL 9 21
Austria AT 10 / 13 20
Polska PL 5 / 8 23
Portugalia PT 6 / 13 23
Rumunia RO 5 / 9 19
Słowenia SI 5 / 9.5 22
Słowacja SK 10 20
Finlandia FI 10 /14 24
Szwecja SE 6 / 12 25

COVID-19, a transport wewnątrzunijny

Część krajów – w tym np. Grecja tymczasowo obniżyła podatek VAT, aby odciążyć firmy i wesprzeć je w kryzysie związanym z pandemią COVID-19. Pełna lista stawek dostępna jest na stronie ec.europa.eu.

Intrastat

Przedsiębiorcy zajmujący się importem / eksportem wewnątrzunijnym powinni pamiętać o obowiązku składania deklaracji statystycznych Intrastat. Obowiązek ten powstaje po przekroczeniu tzw. progów statystycznych Intrastat. W 2021 roku jest to kolejno:

  • próg podstawowy:

dla przywozu 4.000.000 zł
dla wywozu 2.000.000 zł

  • próg szczegółowy:

dla przywozu 65.000.000 zł
dla wywozu 108.000.000 zł

Zobacz również:

Intrastat – gdzie i kiedy złożyć deklarację?

Źródła:

ec.europa.eu, avalara.com, podatki.biz, shiphub.pl

1280 960 Blog Tirsped