CAF

CAF – (ang. Currency Adjustment Factor) – dodatek waloryzacyjny, z tytułu zmiany kursu walut.

Baza dostawy

Baza dostawy – podział obowiązków pomiędzy eksportera oraz importera; najczęściej do określania bazy dostawy używane są formuły handlowe Incoterms 2020. Zobacz również: Incoterms 2020 – reguły dla każdego środka transportu

BAF

BAF (ang. Bunker Adjustment Factor) – dodatek z tytułu wzrostu cen paliwa okrętowego. Wskaźnik BAF nazywany jest też korektą paliwową, za sprawą której zmieniają się ceny transportu, w zależności od uśrednionych kosztów hurtowych 1m³ oleju napędowego Ekodiesel.

AWB

AWB (ang. air waybill) to międzynarodowy lotniczy list przewozowy – dokument imienny, niezbywalny. AWB jest świadectwem przyjęcia towaru do transportu lotniczego i tym samym zawarcia umowy z przewoźnikiem.

Awaria wspólna

Awaria wspólna – w ubezpieczeniach morskich, decyzja kapitana statku o poświęceniu części ładunku lub statku albo o poniesieniu nadzwyczajnych wydatków w celu uratowania przed grożącym niebezpieczeństwem całości mienia zaangażowanego w wyprawie morskiej. Koszty awarii wspólnej ponoszone są proporcjonalnie przez każdego z właścicieli uratowanego ładunku i ma charakter ubezpieczenia wzajemnego. Prawnie opisuje ją kodeks morski, zaś… Czytaj więcej »Awaria wspólna

ADR

ADR (fr. Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to europejska konwencja (umowa) dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Każda firma świadcząca usługi związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych zobowiązana jest do współpracy z Doradcą do Spraw Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych (doradca ADR). Doradca ADR pomaga w realizacji i egzekwuje obowiązki… Czytaj więcej »ADR