Czym są techniki zarządzania stockiem magzynowym – FIFO, FEFO i LIFO

Sprawne zarządzanie magazynem to wyzwanie każdej dużej firmy produkcyjnej, handlowej, ecommerce lub TSL. W gospodarce magazynowej wyróżnia się 3 metody składowania, kompletacji czy kolejności wydawania produktów – czyli FIFO, LIFO i FEFO. Co kryje się pod tymi pojęciami?

Zasada FIFO

FIFO to skrót pochodzący z języka angielskiego – First in, First out. Jak sama nazwa wskazuje technika ta polega na stałym przepływie towarów, gdzie pierwszy z magazynu wydawany jest ten produkt, który pierwszy do niego przybył. FIFO to również metoda księgowa, w której aktywa nabyte jako pierwsze są zbywane w pierwszej kolejności.

FIFO – zalety

Technika FIFO ma wiele zalet – wśród nich jest naturalny przepływ zapasów, co ułatwia rozliczanie księgowe i minimalizuje ryzyko powstawania odpadów (produkty stare, które nie zostały wydane). Pozycje produktowe, zapisane w takim magazynie lepiej odzwierciedlają realną wartość rynkową, gdyż towary niesprzedane trafiły do magazynu stosunkowo niedawno.

FIFO – wady

Technika FIFO ma jednak też swoje wady. Może ona prowadzić do obliczenia wyższego podatku dochodowego, ponieważ nie uwzględnia inflacji oraz różnic w cenach wymiany starych zapasów. Przez metodę FIFO w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa wykazują większe zyski niż wynoszą one realnie. FIFO nie będzie też dobrą metodą w przypadku chwilowego wzrostu cen materiałów lub towarów.

Zasada LIFO

LIFO to skrót pochodzący z języka angielskiego – Last In, First Out. Jest to technika odwrotna do FIFO – tutaj w pierwszej kolejności wydawane są towary, które najpóźniej trafiły do magazynu (te, które znajdują się w nim najkrócej). Technika ta jest stosowana najrzadziej, gdyż ma odzwierciedlenie w niewielu branżach. Techniki LIFO nie można wykorzystać do zarządzania magazynem dotyczącym towarów starzejących się i tracących na wartości.

LIFO – zalety

Do najważniejszych zalet LIFO jest łatwy dostęp do towarów, które jako pierwsze mają opuścić magazyn (znajdują się one na wierzchu) oraz zachowanie zasady współmierności kosztów z przychodami. W księgowości LIFO będzie zaniżać zysk z bieżącego okresu, a co za tym idzie naliczany będzie mniejszy podatek dochodowy. LIFO jest dobrą techniką zarządzania stockiem przy wysokiej inflacji. Wyższy koszt sprzedanych towarów skutkuje mniejszym zobowiązaniem podatkowym ze względu na niższy dochód.

LIFO – wady

Ponieważ rosnące ceny produktów i półproduktów są zjawiskiem naturalnym, LIFO przyczynia się do zaniżania wartości starego stocku magazynowego, służącego jako bufor, mający zapewnić firmie ciągłość działania. LIFO ze względów księgowych nie jest dopuszczalną metodą we wszystkich krajach. Nie zaleca się więc stosowania jej w firmach działających globalnie. Ponadto ze względu na to, że część towarów nie opuszcza systemu księgowego, metoda ta wymaga bardziej złożonych zapisów i rozliczeń księgowych.

Zasada FEFO

FEFO (First expire, First out) – zasada zarządzania zapasami magazynowymi, w którym jako pierwsze wychodzą z magazynu produkty o najkrótszym terminie przydatności (pierwszy traci ważność – pierwszy wychodzi z magazynu). W gospodarce magazynowej zasada ta stosowana jest najczęściej w branży produktów szybko zbywalnych (FMCG) oraz farmaceutyków, gdzie ważne jest sprawne wydawanie produktów o najkrótszym terminie ważności.

FEFO – zalety

FEFO pozwala na zarządzanie stockiem w taki sposób, aby nie powstawały odpady (produkty przeterminowane), a także zapewnia najwyższą jakość produktów (świeżość).

FEFO – wady

FEFO podobnie jak FIFO wymaga odpowiedniej infrastruktury magazynowej, aby zapewnić łatwy dostęp do danej partii produktów.