Incoterms 2020 dla każdego rodzaju transportu - aktualizacja 2021

Incoterms 2020 – reguły dla każdego środka transportu

Przedsiębiorcy poszukujący towarów w atrakcyjnych cenach i niskich kosztach produkcji często wybierają te, pochodzące z Azij. Decydując się na import warto zapoznać się z Incoterms 2020 czyli najnowszymi regulacjami określającymi warunki wymiany handlowej. Incoterms popularnie nazywane są bazami kontraktów, regułami lub formułami.

Znajomość Incoterms ułatwi negocjacje handlowe oraz zawarcie korzystnej dla nas umowy. Zawarte w Incoterms regulacje określają podział kosztów, obowiązków oraz ryzyka zarówno importera, jak i eksportera. Celem Incoterms jest uniknięcie niepewności wynikającej z różnej interpretacji warunków handlowych w różnych krajach, w tym problemów wynikających z odmienności obyczajów czy tez różnic kulturowych. Dopuszczalne jest używanie wcześniejszych niż ostatnie wersji Incoterms, dlatego zawsze należy wskazywać użytą edycję (nie wystarczy Incoterms, naeży zawsze podawać Incoterms 2020 lub Incoterms 2010 itp.).

Konstrukcja formuł Incoterms

Każda formuła składa się z 10 artykułów regulujących następujące wzajemne zobowiązania stron co do:

  1. dostawy towaru i płatności za niego,
  2. licencji, upoważnień i formalności,
  3. umowy przewozu i ubezpieczenia,
  4. dostawy i jej przejęcia,
  5. przejścia ryzyka,
  6. podziału kosztów,
  7. zawiadomień,
  8. dowodu dostawy i dokumentów transportowych,
  9. kontroli, pakowania, znakowania,
  10. innych zobowiązań.

Każdy artykuł dotyczący zobowiązań sprzedawcy oznaczony jest literą A i ma swój odpowiednik po stronie nabywcy oznaczony literą B.

Incoterms dla wszystkich środków transportu

EXW

EXW (Ex Works) – odbiór towaru przez kupującego. EXW nakłada minimalną odpowiedzialność na sprzedającego, który musi jedynie udostępnić towar, zapakować go i udostępnić do odbioru. Obowiązkiem sprzedającego jest postawienie towaru do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu (magazyn sprzedawcy, zakład produkcyjny itp.). Obowiązkiem kupującego jest przejęcie ryzyka od tego miejsca oraz poniesienie wszelkich kosztów, w tym kosztów załadunku towaru na środek transportu oraz odprawy. Ubezpieczenie podlega negocjacji.

FCA

FCA (Free Carrier) – towar przekazany kupującemu. obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru przewoźnikowi lub spedytorowi, wyznaczonemu przez kupującego, w zakładzie sprzedającego (wówczas ma obowiązek załadować towar na środek transportu), a także dokonanie formalności związanych z odprawą w eksporcie. Obowiązkiem kupującego jest przejęcie ryzyka oraz zawarcie umowy przewozu od wyznaczonego miejsca dostawy, a także poinformowanie sprzedającego o nazwie przewoźnika, terminie załadunku oraz rodzaju środka transportu. FCA może być używany w przypadku dowolnego środka transportu lub w przypadku więcej niż jednego środka transportu.

CPT

CPT (Carriage Paid To) – towar przekazany przewoźnikowi kupującego. Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru (od tego miejsca ryzyko ponosi kupujący) oraz zawarcie umowy przewozu do określonego miejsca przeznaczenia i opłacenie jego kosztów. Jeśli podczas tego przewozu wystąpią dodatkowe koszty i opłaty (poza tymi, które wraz z frachtem pokrył sprzedający, zawierając umowę przewozu), to ponosi je kupujący.

CIP

CIP (Carriage and Insurance Paid To) – ubezpieczony towar przekazany przewoźnikowi kupującego. W porównaniu do formuły CPT zakres obowiązków sprzedającego jest rozszerzony o zawarcie umowy ubezpieczenia i pokrycie kosztów oraz przekazanie kupującemu dowodu ubezpieczenia, aby mógł on, w przypadku uszkodzenia czy utraty towaru, dochodzić roszczeń od ubezpieczyciela.

DAP

DAP (Delivery at Place) – towar dostarczony na miejsce dostawy. Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru i postawienie go do dyspozycji kupującego, na środku transportu, gotowego do wyładunku, w określonym miejscu przeznaczenia. Wyładunek oraz odprawa importowa należą do obowiązków kupującego.

DPU

DPU (Delivery at Place Unloaded) – towar dostarczony i wyładowany w miejscu dostawy.  Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru i postawienie go do dyspozycji kupującego, po wyładunku ze środka transportu, w określonym miejscu. Dokonanie odprawy w imporcie należy do obowiązków kupującego. To jedyna reguła wymagająca wyładowania towaru w miejscu dostawy.

DDP

DDP (Delivered Duty Paid) – towar dostarczony do miejsca dostawy, gotowy do wyładunku. Opłacona odprawa w imporcie. Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru do określonego miejsca przeznaczenia oraz postawienie go do dyspozycji kupującego. Po dokonaniu odprawy importowej, na środku transportu, gotowego do wyładunku. Obowiązkiem kupującego jest wyładunek towaru.

Incoterms dla transportu morskiego

FAS

FAS (Free Alongside Ship) – towar dostarczony wzdłuż burty statku. Zgodnie z FAS kupujący wybiera port oraz datę i statek do transportu. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za dostarczenie towaru do portu załadunku, wzdłuż burty statku. Kupujący jest odpowiedzialny za załadunek towaru i wszelkie późniejsze koszty i ryzyko.

FOB

FOB (Free on Board) – towar dostarczony na pokład statku. To jeden z najczęściej stosowanych Incoterms, należący do tak zwanej Grupy F, charakteryzującej się tym, iż sprzedający ponosi koszty i odpowiedzialność wyłącznie do momentu przekazania towaru przewoźnikowi. W przypadku transportu drogą morską za moment przekazania towaru przewoźnikowi uznaje się dostarczone na statek – port załadunku. FOB jest niezwykle podobny do FAS, jednak w tym przypadku kosztem sprzedawcy jest również załadunek towaru.

CFR

CFR (Cost and Freight) towar dostarczony na pokład statku. CFR charakteryzuje się tym, że sprzedawca ponosi koszty transportu towaru oraz dokonuje odprawy celnej. Po dostarczeniu towaru na statek dostawa zostaje uznana za zrealizowaną. Mimo, że fracht odbywa się na koszt sprzedającego to dalsze ryzyko oraz koszty dodatkowe ponosi kupujący.

CIF

CIF (Insurance and Freight) – ubezpieczony towar dostarczony na pokład statku. Incoterms należący do tak zwanej Grupy C. Sprzedawca organizuje i opłaca transport do portu, wskazanego przez kupującego. Sprzedawca ubezpiecza i dostarcza towar odprawiony do eksportu, załadowany na pokład statku. Ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego po załadowaniu towarów na statek.

Materiały do pobrania:

Przewodnik po Incoterms 2020

Tablica Incoterms

1280 718 Blog Tirsped