Brexit – Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z Wielką Brytanią

Unia Europejska osiągnęła porozumienie z Wielką Brytanią w sprawie warunków współpracy, po zakończeniu okresu przejściowego. Jak możemy przeczytać w oświadczeniu Rządu Wielkiej Brytanii: „Wszystko, co obiecano Brytyjczykom w referendum w 2016 roku i w ostatnich wyborach powszechnych, zostało osiągnięte dzięki temu porozumieniu.”

Strona Brytyjska podkreśla, że od 1 stycznia 2021 zdobędzie pełną niezależność polityczną i gospodarczą, a „jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dobiegnie końca”. Nie będzie palisady taryf celnych, ani barier taryfowych w handlu – wskazał Johnson. Z zawartej umowy zadowolona jest również przewodnicząca Komisji Europejskiej – Ursula von der Leyen, która nazwała ją „rozwiązaniem sprawiedliwym i zrównoważonym.”

Do końca okresu przejściowego zostały 3 dni. Oznacza to, że strony muszą jeszcze ratyfikować Umowę. W przeciwnym razie od 1 stycznia 2021 roku handel między Zjednoczonym Królestwem, a UE odbywałby się na ogólnych zasadach Światowej Organizacji Handlu, a to wiąże się z wprowadzeniem cła i wielu innych, dodatkowych formalności.

Projekt umowy o handlu i współpracy

Projekt umowy o handlu i współpracy składa się z trzech części:

1) Umowa o wolnym handlu: nowe porozumienie społeczno-ekonomiczne

Projekt reguluje nie tylko handel towarami i usługami, ale także inne dziedziny, jak: inwestycje, konkurencję, pomoc państwa, przejrzystość podatkową, transport lotniczy i drogowy, energetykę, rybołówstwo, ochronę danych osobowych, ochronę środowiska i walkę ze zmianą klimatu.

Co przewiduje pierwsza część umowy?

  • Przewiduje zerowe cła i zerowe kontyngenty.
  • Zakłada nowe ramy wspólnego zarządzania zasobami rybnymi na wodach UE i Wielkiej Brytanii.
  • Umowa zapewnia ciągłą i zrównoważoną łączność lotniczą, drogową, kolejową i morską.
  • Zawiera przepisy zapewniające, że konkurencja między operatorami z UE i Wielkiej Brytanii odbywa się na równych zasadach.
  • Porozumienie wprowadza nowy model handlu i połączeń międzysystemowych.
  • Umowa reguluje również szereg praw obywateli UE i obywateli Wielkiej Brytanii. W tym przede wszystkim:
    • obywateli UE pracujących, podróżujących lub przeprowadzających się do Wielkiej Brytanii oraz
    • obywateli Wielkiej Brytanii pracujących, podróżujących lub przeprowadzających się do UE po 1 stycznia 2021 r.

Ponadto wynegocjowane rozwiązanie daje Wielkiej Brytanii szansę na kontynuację uczestnictwa w wielu programach UE na lata 2021-2027 – pod warunkiem wkładu finansowego Wielkiej Brytanii do budżetu UE.

2) Nowe partnerstwo dla bezpieczeństwa obywateli

Umowa ustanawia ramy w zakresie współpracy sądowej, w sprawach karnych, cywilnych, ścigania przestępczości i zwalczania terroryzmu. Współpraca w zakresie bezpieczeństwa może zostać zawieszona w przypadku naruszenia przez Wielką Brytanię zobowiązania do dalszego przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jej egzekwowania na szczeblu krajowym.

3) Porozumienie w sprawie zarządzania

W celu zapewnienia przejrzystości i przewidywalności prawa, w umowie zawarto informacje, w jaki sposób powinna być obsługiwana i kontrolowana. Ustanawia ona Wspólną Radę Partnerstwa, która zapewni właściwe stosowanie i interpretację zapisów.

Źródła:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2531

bankier.pl

1280 853 Blog Tirsped