Podstawowe informacje o zgłoszeniach Intrastat - co warto wiedzieć?

W systemie Intrastat zbierane i przechowywane są dane, które wykorzystuje się do przekazywania informacji statystycznych. Mowa o informacjach, które dotyczą wysyłek i przywozów towarów wspólnotowych, nie podlegających zgłoszeniu celnemu. Zgłoszenia w ramach usług Intrastat składa się po to, by dostarczyć informacje związane z obrotem handlowym w ramach Unii Europejskiej. Eksporterzy i importerzy są zobligowani do składania deklaracji statystycznych raz na miesiąc.

Usługi Intrastat wprowadzone zostały w Polsce 1 maja 2004 roku. Deklaracje Intrastat zastąpiły obowiązujące wcześniej deklaracje celne, przykładowo dokument SAD.

Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie zajmuje się zgłoszeniami Intrastat, a także wezwaniami, upomnieniami i postępowaniami w sprawach kar pieniężnych. Jest to organ właściwy miejscowo.Unia Europejska - parlament

Kontenery na statkuCo podlega zgłoszeniu do systemu Intrastat?

Do systemu Intrastat musi być zgłoszony fizyczny przepływ towarów z jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do innego. Zgłoszeniu będą podlegać towary także wtedy, gdy przekraczają granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Ten rodzaj przepływu towarów także określa się mianem obrotu handlowego.

Obowiązkowi zgłoszenia do systemu Intrastat nie podlega:

  • obrót wykonywany przez podmioty, które nie uzyskały wymaganego przepisami prawa poziomu w określonym kierunku handlu (mowa o podstawowym progu statystycznym),
  • obrót towarami, które są wyłączone z obowiązku sprawozdawczego (w oparciu o przepisy wspólnotowe i krajowe).

Jakie podmioty są zobowiązane do przekazywania informacji do systemu INTRASTAT?

Informacje o zrealizowanych przywozach i wywozach towarów między Polską oraz innymi krajami Unii Europejskiej pod pewnymi warunkami przekazywać muszą przedsiębiorcy (podmioty zobowiązane). O obowiązku można mówić wtedy, gdy dany przedsiębiorca osiągnął określone w ramach obrotów wartości. Wspomniane progi statystyczne są wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej i nie są wspólne dla przywozu i wywozu towarów.

Próg statystyczny to nic innego jak roczny wymiar obrotów towarowych, których przekroczenie przez przedsiębiorcę rodzi konieczność złożenia deklaracji Intrastat. W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje progów statystycznych. Pierwsze z nich określa się jako podstawowe. Te wartości rocznych obrotów towarowych wskazane są osobno dla transakcji przywozowych i osobno dla transakcji wywozowych. Konieczne jest udzielanie informacji o obrotach w zakresie podstawowym, jeśli w określonym roku przekroczona zostanie wartość ustalona dla odpowiedniego progu podstawowego. Wspomniany obowiązek będzie dotyczył tylko tego kierunku obrotu, którego przekroczenie dotyczyło, jeżeli przekroczono próg podstawowy tylko w jednym z nich. Drugi rodzaj progów statystycznych to tzw. progi szczegółowe. W tym przypadku mamy do czynienia z progami dla wywozu i dla przywozu. Trzeba jednak podkreślić, że ich wartość jest istotnie wyższa w porównaniu z progiem podstawowym. W konsekwencji, im wyższe wartości obrotów towarami z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, tym bardziej szczegółowe wymogi co do informacji dotyczących tych działań.Wykres kursu walutWykres statystyk

KalendarzUsługa Intrastat a okres sprawozdawczy

Miesiąc kalendarzowy, w którym towary fizycznie zostały wywiezione lub przywiezione na lub z terytorium państwa członkowskiego, określa się mianem okresu sprawozdawczego. Wykonując usługę Intrastat, należy pamiętać, że nie później niż do 10 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu sprawozdawczym, należy dokonać zgłoszenia Intrastat za dany okres sprawozdawczy. W sytuacji, w której dzień 10. przypadnie w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin na dokonanie zgłoszenia będzie upływał pierwszego dnia roboczego bezpośrednio po dniu wolnym. Osoba, które nie dotrzyma wymaganego terminu, musi liczyć się z poważnymi sankcjami finansowymi (zgodnie z art. 12 par. 5 Ordynacji podatkowej, w związku z art. 102 Prawa celnego).

Wypada dodać, że jeżeli chodzi o dokonywanie zgłoszenia Intrastat, zawsze istotna będzie data dostawy towaru. Przykładowo, gdy fakturę wystawiono 15 marca, a towar przywieziono do Polski 3 maja, transakcja będzie podlegać zgłoszeniu za miesiąc sprawozdawczy maj. Z kolei, jeśli faktura została wystawiona 12 maja, a towar został przywieziony do Polski 4 marca, zgłoszenie Intrastat za miesiąc sprawozdawczy marzec będzie obejmować tę transakcję.

Jakie są kursy walut w systemie Intrastat?

Zajmowanie się usługą Intrastat wymaga podawania wartości fakturowej w polskich złotych. Co jednak w sytuacji, gdy na fakturze uwzględniono wartość w walucie innej niż PLN? Wtedy konieczne jest przeliczenie polskich złotych, co należy dokonać w oparciu o kurs waluty określony zgodnie z zasadami nakreślonymi dla celów podatku od towarów i usług albo zasad określonych dla celów związanych z cłem. Mowa o ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity w Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej (Dz. U. Nr 87, poz. 827).Pieniądze w banknotach PLN

Barierka granicznaJak dokonać zgłoszenia Intrastat?

Podmiot, w którego zakresie działania znajduje się usługa Intrastat, zgłoszenie składa drogą elektroniczną. Wymagany jest plik zgodny ze specyfikacją elektronicznych zgłoszeń Intrastat, w formacie XML. Zwykle istnieje konieczność wnioskowania o nadanie loginu do systemu Intrastat. Podanie należy kierować do dyrektora urzędu celnego właściwego miejscowo.

Tylko w uzasadnionych przypadkach zgłoszenie można złożyć na papierze, jednak trzeba wcześniej poinformować o tym fakcie organ celny.

Jeżeli zgłoszenie Intrastat nie będzie wpisywać się w wymogi formalne, organ może odmówić jego przyjęcia i zwrócić je, żądając uzupełnienia braków, na co zainteresowany ma 7 dni od dnia wezwania.

Deklaracja Intrastat

Trzeba wspomnieć, że deklaracja Intrastat obejmuje 21 pól. Przede wszystkim należy wskazać okres sprawozdawczy oraz określić rodzaj deklaracji. W formularzu wymagane jest również oznaczenie kodu izby celnej, odbiorcy lub nadawcy, a także przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie jest dokonywane za jego pośrednictwem. Deklaracja musi uwzględniać łączną wartość fakturową w PLN, a w niektórych przypadkach także łączną wartość statystyczną w PLN (między innymi wtedy, gdy wartość zrealizowanych przywozów jest większa niż wartość określona dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie). Podmiot, który dokonuje zgłoszenia Intrastat, powinien określić łączną liczbę pozycji towarowych. Na dodatek wymagany jest opis towaru, dzięki któremu możliwa będzie jego identyfikacja. Co więcej, deklaracja Intrastat musi zawierać między innymi informacje o kodzie kraju wysyłki lub przeznaczenia, a także o kodzie rodzaju transakcji oraz towaru. Ostatnie pole deklaracji Intrastat odnosi się do danych osoby, która zajmuje się usługą Intrastat, czyli wypełnia deklarację. Koniecznie pamiętać trzeba o dacie oraz podpisie na dokumencie. Zasady wypełniania deklaracji Intrastat w niektórych punktach będą różnić się w zależności od tego, czy dotyczyć będą przywozu, czy wywozu towarów.
Wypełnianie formularza

Usługa Intrastat ? dlaczego warto współpracować z Tirsped?

Podkreślenia wymaga fakt, że procedura zgłoszenia do systemu Intrastat jest dosyć skomplikowana i złożona. Warto więc skorzystać z pomocy specjalistów Firmy Tirsped.

  • Firma oferuje wsparcie profesjonalne, fachowe oraz kompleksowe, udzielane przez osoby wykwalifikowane, wykształcone i doświadczone zawodowo.
  • Przedsiębiorstwo zapewnia terminowe i rzetelnie wykonywanie usług.
  • To gwarancja usług najwyższej jakości.
  • Klient może liczyć na merytoryczną weryfikację dokumentacji, która jest konieczna w procedurze zgłaszania do systemu Intrastat
  • Udzielane jest wsparcie w przygotowaniu zgłoszenia, wypełnianiu deklaracji.
  • Fachowcy świadczą usługi w zakresie wysyłania zgłoszeń do urzędów celnych, reprezentują klienta w urzędach celnych.