Co to jest uproszczona procedura celna

Uproszczona procedura celna to taka procedura, która polega na uproszczeniu działań, które są konieczne, by towar został objęty czynnościami celnymi. Chodzi o usprawnienie procedury dokonywania zgłoszenia celnego. Polskie regulacje w tym zakresie zostały bezpośrednio zaczerpnięte z Kodeksu Celnego Unii Europejskiej. Procedura uproszczona dedykowana jest dla tzw. solidnych importerów i eksporterów. Podatnik, który importuje towar w ramach procedury uproszczonej, ma możliwość rozliczenia podatku należnego od towarów i usług z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, a nie w zgłoszeniu celnym. W standardowej procedurze celnej najpierw należy wpłacić podatek należny na rachunek urzędu oraz cło, a dopiero potem rozliczane są dokumenty SAD. W toku procedury uproszczonej organ celny zajmuje się kontrolowaniem, czy proces dokonywania zgłoszeń celnych przebiega bez zarzutu, właściwie. Uproszczenie procedur celnych to konsekwencja coraz większych potrzeb rynku. Przepisy upraszające mają na celu skrócenie czasu realizowania poszczególnych formalności, usprawnienie każdej czynności.Lista wykonanych procedur

Załadowane ciężarówkiJaki jest cel uproszczonej procedury celnej?

Stosowanie uproszczonej procedury celnej ma przede wszystkim usprawnić i ułatwić obrót towarów za granicą. Niewątpliwe istnieją także korzyści natury ekonomicznej, dzięki szybszemu zwolnieniu środka transportu, a w konsekwencji - szansa na podjęcie towaru znacznie wcześniej.

Kiedy można zastosować uproszczoną procedurę celną?

Uproszczona procedura celna może być stosowana, gdy towar objęty jest procedurą dopuszczenia do obrotu, procedurą składu celnego, uszlachetnienia czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną, procedurą odprawy czasowej, uszlachetnienia biernego, wywozu oraz tranzytu.

Jakie korzyści wynikają ze stosowania uproszczonych procedur celnych? Nie ulega wątpliwości, że stosowanie uproszczonych procedur celnych wiąże się z licznymi udogodnieniami i korzyściami. Przede wszystkim przedsiębiorca oszczędza sporo czasu. Nie musi przedstawiać bowiem w urzędzie celnymi towaru, dzięki czemu proces jest znacznie krótszy niż standardowo. Co do zasady, decyzja urzędu celnego jest wydawana w ciągu 2 godzin. Co więcej, podmioty korzystające z procedur uproszczonych mogą cieszyć się niższymi kosztami i mniejszymi wydatkami. Oszczędzają przede wszystkim w takich kwestiach jak postój samochodu, dostarczenie towaru do urzędu celnego, obsługa administracyjno-biurowa. Podmiot, który uzyskał pozwolenie na korzystanie z procedury celnej, ma możliwość obserwowania na bieżąco, jak procedura przebiega, przebywając w swojej siedzibie. Stosowanie uproszczonej procedury celnej daje szansę przemyślanego organizowania dostaw, a w konsekwencji skutkuje sprawną realizacją zamówień i zmniejszeniem kosztów, z którymi wiąże się magazynowanie. Co ważne, podmiot uprawniony nie musi opłacać cła. Wypada wspomnieć, że w ramach procedury uproszczonej odprawy celne odbywają się nie tylko w godzinach pracy urzędu celnego, ale także poza nimi. Przedsiębiorca może ubiegać się o odroczenie płatności należności celnych. Jeżeli uzyska on wymaganą zgodę, termin płatności będzie upływał szesnastego dnia miesiąca następnego po upływie okresu rozliczeniowego, za określony okres rozliczeniowy. Przedsiębiorca ma możliwość rozliczenia podatku VAT w ramach deklaracji podatkowej, musi jednak na piśmie zawiadomić o takiej woli naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego.Granica NiemiecBarierka graniczna z tablicą
Formularz
Oszczędność czasu i pieniędzy

Jakie są rodzaje procedur uproszczonych?

Procedura uproszczona występuje w trzech postaciach. Wyróżnia się niekompletne zgłoszenie celne, zgłoszenie uproszczone, a także procedurę na miejscu (podstawa prawna art. 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego).

Pierwszy z wymienionych rodzajów wiąże się z możliwością, w odpowiednio uzasadnionych wypadkach, przyjęcia przez organ celny zgłoszenia, które jest niekompletne, na przykład nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów. Niezbędne minimum to dane, o których stanowi załącznik 30A. Nie ma konieczności uzyskania wcześniejszego pozwolenia na stosowanie omawianej procedury. Ta forma jest dedykowana podmiotom, które zgłaszają towar w oparciu o rozwiązania standardowe.

Drugi ze wskazanych rodzajów uprawnia do objęcia towarów daną procedurą celną po przedstawieniu zgłoszenia uproszczonego, z późniejszym przedstawieniem zgłoszenia uzupełniającego, które - w zależności od przypadku - może być zgłoszeniem całościowym, okresowym lub podsumowującym. Jednakże zgłoszenie to musi zawierać przynajmniej dane określone w załączniku 30 A dla zgłoszenia niekompletnego. W omawianym przypadku wymagane jest uzyskanie pozwolenia dyrektora izby celnej, który jest właściwy ze względu na urząd lub urzędy celne, w których towar ma być poddany uproszczonej procedurze celnej. Podmiot stosujący procedurę uproszczoną musi w urzędzie celnym przedstawić towar. Zgłoszenie uproszczone może przebiegać dwojako: w formie złożenia zgłoszenia uproszczonego zredagowanego na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD lub, w przypadku procedur przywozowych, poprzez złożenie dokumentu administracyjnego lub handlowego.

Trzeci typ uproszczonej procedury celnej wiąże możliwość jej zastosowania z uzyskaniem wcześniejszego pozwolenia dyrektora izby celnej, który jest właściwy ze względu na lokalizację miejsca, w którym przeprowadzane są czynności w związku z uproszczoną procedurą. Jednak nie ma obowiązku przedstawiania towaru w urzędzie celnym. Istota tej odmiany uproszczonego postępowania celnego polega na tym, że towar może podlegać procedurze w miejscu, które uzna organ celny. Procedura celna może więc odbywać się w lokalizacji, pomieszczeniach osoby zainteresowanej.

Podkreślenia wymaga fakt, że wybór rodzaju uproszczonej procedury celnej jest uwarunkowany specyfiką dostawy i wysyłek, które dana firma realizuje. Procedura w miejscu jest najbardziej powszechna i najczęściej stosowana w Unii Europejskiej.

Przebieg uproszczonej procedury celnej

By uzyskać możliwość korzystania z uproszczonej procedury celnej trzeba spełnić określone warunki. Przede wszystkim o zamiarze rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej musi zostać poinformowany właściwy naczelnik urzędu skarbowego oraz właściwy naczelnik urzędu celnego. Zawiadomienie musi mieć formę pisemną. Co więcej, naczelnikowi urzędu celnego, przed którym dokonywane są formalności w związku z importem towarów, trzeba przedłożyć określone dokumenty, przy czym trzeba mieć na względzie, że nie mogą być one wydane wcześniej niż 6 miesięcy przed przeprowadzeniem importu. Chodzi o zaświadczenie o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu (w tym odrębnie w każdym podatku) odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach, a także potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Trzeba wspomnieć, że w sytuacji, w której podatnik rezygnuje z rozliczenia podatku na wspomnianych wyżej zasadach (o których stanowi art. 33a ust. 1 ustawy o VAT), jest on zobowiązany do zawiadomienia o tym na piśmie naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia. Co ważne, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów w podatku VAT powstaje co do zasady z chwilą powstania długu celnego. Wspomniany podatek wykazywać należy w deklaracji VAT-7, która składana powinna być za miesiąc, w którym dług celny powstał.Banknoty polskie
Eksport i import - przewóz towarów ciężarówkami

Należy wspomnieć, że przebieg uproszczonej procedury celnej będzie inny w przypadku procedury eksportu towaru oraz importu towaru.

Statek transportujący kontenery

W pierwszym przypadku proces rozpoczyna się od załadunku towarów, niezbędne jest także przygotowanie transportowych dokumentów, które są następnie poddawane kontroli przez agencję celną. Organ ten kontroluje także środek transportu, przygotowuje dokumenty SAD, EUR oraz WPT. W zakres jego działania wchodzi także stemplowanie i dokonywanie wpisu towarów do rejestru. Agencja celna zajmuje się przekazywaniem zaświadczeń Urzędowi Celnemu. Po uzyskaniu decyzji, towar trafia do odbiorcy zagranicznego. Cała procedura uproszczona zajmuje średnio pół godziny.

W drugim przypadku, towar najpierw trafia do granicznej jednostki administracji celnej. Agencja celna odbiera dokumenty od przewoźnika, a także utrzymuje kontakt z firmą krajową. Obszar działania agencji obejmuje ponadto weryfikację dokumentów importowych, przygotowanie zaświadczenia SAD, obliczenie należności celno-podatkowych oraz powiadomienie urzędu celnego. Towar wpisuje się do rejestru rozładunku po otrzymaniu odpowiedniej zgody. Następnie dokonywane są określone obliczenia, należy także złożyć dokumenty tranzytowe w urzędzie. Po wypełnieniu końcowych formalności firma krajowa rozpoczyna rozładunek i kontrolę zgodności towarów. Procedura uproszczona w przypadku towaru importowanego jest trochę bardziej skomplikowana niż procedura, która tyczy się towarów eksportowanych, dlatego zajmuje więcej czasu.